Myslivectví, rybářství a lesnictví

Komentáře k předpisům

 • Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) - A. Šíma
 • Lesní zákon (289/1995 Sb.) - J. Drobník / P. Dvořák
 • Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) - B. Petr a kolektiv

Časopisy

 • Acta MUP
 • Aplikace práva
 • Bulletin advokacie
 • Časopis pro právní vědu a praxi
 • The Lawyer Quarterly
 • Časopis zdravotnického práva a bioetiky
 • Revue pro právo a technologie
 • Soudce
 • Správní právo
 • Právo a bezpečnost
 • Komorní listy

V roce 2015 rozšíříme o

 • Anglicko-český právnický slovník - J. Oherová

Roční předplatné specializace Myslivectví, rybářství a lesnictví: 645 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce systému ASPI