Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II

Komentáře k předpisům

 • Občanský zákoník (89/2012 Sb.) - J. Švestka /J. Dvořák /J. Fiala a kolektiv
 • Občanský zákoník (40/1964 Sb.- zrušeno) - J. Fiala / M. Kindl a kolektiv
 • Katastrální zákon (256/2013 Sb.)- E. Barešová / I. Bláhová / P. Doubek / B. Janeček / L. Nedvídek / H. Šandová
 • Katastrální zákon (256/2013 Sb.) - Praktický komentář - D. Šustrová / P. Borovička / J. Holý
 • Nový katastrální zákon - poznámkové vydání s vybrano judikaturou (256/2013 Sb.) - Nakladatelství Linde - P. Janků / P. Vrcha / D. Šustrová
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) - M. Pauknerová / N. Rozehnalová /M. Zavadilová a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) - Nakladatelství Leges - P. Dobiáš/M. Hálová/Z. Kovařík a kolektiv
 • Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) - J. Kotásek - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) - M. Macela a kolektiv
 • Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) - J. Čáp / P. Schödelbauerová
 • Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)

Komentované vzory smluv a podání

 • Občanské právo
 • Rodinné právo

Časopisy

 • Právo a rodina
 • Rodinné listy
 • Soukromé právo (dříve Rekodifikace a praxe)

Vybraná judikatura

Judikatura k rekodifikaci: nájem a pacht, darování, koupě a směna, právní jednání, promlčení a prekluze, věci v právním smyslu, vznik a obsah závazků, zajištění a utvrzení dluhů, zánik závazků, změny závazků
Vybraná judikatura: ve věcech bezdůvodného obohacení, dědických, majetkových vztahů mezi manžely, manželství, náhrady škody, nájmu bytu, občanskoprávních vztahů k pozemkům, občanskoprávních závazkových vztahů, obchodního rejstříku a rejstříku SVJ, podílového spoluvlastnictví, promlčení a prekluze, smluvní pokuty, vyživovací povinnosti rodičů, vztahů mezi rodiči a dětmi, zásad soukromého práva, věcných břemen, směnečná judikatura

Speciální databáze

 • Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle NOZ a ZOK - nepublikovaná judikatura

ASPI Navigátor

ASPI Navigátor Katastr nemovitostí - D. Vávra
Grafické zobrazení procesního předpisu s výkladem

Monografie

 • 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení - Nakladatelství Leges - S. Křeček
 • Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání. Právo prakticky - S. Servus/D. Elischer/T. Horáček
 • Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability - K. Beran a kolektiv
 • Bezdůvodné obohacení - Právo prakticky - J. Eliáš / L. Brim / H. Adamová
 • Bytové spoluvlastnictví. Komentář k §1158-1222 NOZ a k zákonu č. 64/2013 Sb. - Nakladatelství Leges - Z. Pražák
 • Culpa in contrahendo - Z. Matula
 • Darování a jeho podoby v novém soukromém právu - D. Elischer
 • Dědické právo podle nového občanského zákoníku - Nakladatelství Leges - D. Kovářová
 • Dědický status. Právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry - M. Pfeiffer
 • Geometrický plán: příručka pro vyhotovitel i uživatel - Nakladatelství Leges - M. Kocáb
 • Instituty českého mezinárodního práva soukromého - N. Rozehnalová
 • Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt - Nakladalství Grada - L. Dobešová a kolektiv
 • Katastr nemovitoství - Právo prakticky, 2. vydání - D. Šustrová / J. Holý / P. Borovička
 • Katastrální (a související judikatura) - Nakladatelství Linde - P. Janků / P. Vrchav/ K. Vrchov
 • Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém - Nakladatelství Leges - M. Pfeiffer
 • Kritika právní odpovědnosti - V. Janeček
 • Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie - T. Fecák
 • Mezinárodní právo soukromé EU (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I) 2. vydání- N. Rozehnalová/T. Kyselovská/K.Drličková/J.Valdhans
 • Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka - Nakladatelství Leges - P. Vrcha
 • Nadace a nadační fondy, 2. vyd. - T. Dvořák
 • Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona - Nakladatelství Leges - I. Kobliha/D.Elischer
 • Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva - M. Selucká / L. Hadamčíka
 • Nájemní a družstevní bydlení podle NOZ a ZOK - Nakladatelství Leges - S. Křeček
 • Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní prakticky v české i evropské právní úpravě a judikatuře - Nakladatelství Leges - D. Ondrejová / D. Sehnálek
 • Nové české nadační právo v evropském srovnání - K. Ronovská
 • Nové mezinárodní dohody na ochranu investic - V. Balaš / P. Šturma
 • Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy - Nakladatelství Leges - P. Ort
 • Oceňování nemovitosti v praxi - Nakladatelství Leges - P. Ort / O. Ortová Šeflová
 • Oceňování služebností: teorie a praxe - Právo prakticky - J. Hanák/J. Sedláček/K. Kuhrová
 • Ochrana osobnosti v common law a českém právu- Nakladatelství Leges - E. Ondřejová
 • Operativní leasing firemních vozidel - J. Kot
 • Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu - A. Křístek
 • Podnikatelský pronájem věcí movitých - Právo prakticky - V. Pilík
 • Pojem osoby v právu - Nakladatelství Leges - K. Beran
 • Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva - K. Beran / P. Čech / D. Elischer / J. Hrádek / Z. Kühn / L. Novotná Krtoušová / P. Ondřejek
 • Právní subjektivita - R. Pelikán
 • Právní úprava profesionálního sportu v ČR a zahraničí - Právo prakticky - H. Jurka
 • Právo proti nekalé soutěži - D. Patěk
 • Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory - Právo prakticky - K. Svoboda
 • Průvodce uzavíráním smluv - Právo prakticky, 2. vydání - D. Ondrejová
 • Příkazní smlouva - Právo prakticky - D.Ońdrejová
 • Rádce nájemníka bytu - Nakladatelství Grada - L. Veselá / M. Taraba
 • Rádce pro členy bytových družstev - Nakladatelství Grada - M. Taraba
 • Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva - K. Svoboda
 • Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání - J. Dvořáková Závodská / M. Francová
 • Slovník právních pojmů (občanský zákoník) - L. Pauldura a kolektiv
 • Směnka v soudním řízení - Nakladatelství Leges - R. Chalupa
 • Smlouvy přípravného druhu - Právo prakticky - V. Pilík/J. Maur/D.Nový/V. Nedělová/M. Sedláček
 • Soudní judikatura ve světle NOZ - P. Bezouška a kolektov
 • Soukromé právo 21. století - J. Dvořák a kolektiv
 • Soukromoprávní ochrana piety zemřelého - M. Ondrúš
 • Sousedská práva podle nového občanského zákoníku - Nakladatelství Leges - J. Spáčil/D. Hrabánek
 • Správa cizího majetku - Právo prakticky - L. Josková
 • Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku, 2. akt. vydání - B. Bednaříková
 • Šíření pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti - D. Ondrejová / M. Říčánek
 • ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK Nakladatelství Sagit - F. Korbel
 • Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem - Nakladatelství Leges - J. Truneček
 • Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku  - Nakladatelství Leges - M.Králík
 • Vlastnictví bytů - M. Selucká/E. Dobrovolná/V. Vitoul
 • Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu - R. Novák / K. Růžička / P. Dostalík / B. Poláček
 • Vyživovací povinnost po rekodifikaci - Nakladatelství Leges - D.Kovářová
 • Zajištění a utvrzení dluhu v praxi - Právo prakticky - M. Pelikán
 • Zástavní právo v novém občanském zákoníku - L. Vymazal
 • Závazky z právních jednání podle OZ. Komentář k § 1721-2893 OZ - Nakladatelství Leges - Z. Pražák / K. Fiala / J. Handlar
 • Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv - Právo prakticky - K. Svoboda

Přeložená judikatura

 • Občanský zákoník (40/1964 Sb.) -  Civil Code

Vaše měsíční náklady: 1 416 Kč
Roční předplatné specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II: 16 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019