Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa

Komentáře k předpisům

 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ( (2016/679/EU) - Praktický komentář - M. Nulíček a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb) - Praktický komentář -M. Nulíček / J. Donát / B. Lichnovský / F. Nonnemann / P. Habarta / K. Kašpárková
 • Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) - D. Novák - zákon zrušen

Ochrana osobních údajů GDPR veřejná správa

Časopisy

 • Vybrané články z časopisů Wolters Kluwer k tématu GDPR

Komentované vzory smluv a podání

 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - veřejná správa - PRK Partners

Passport IT systému / Evidence existujícího zpracování osobních údajů / Návrh nového zpracování osobních údajů / Změna zpracování osobních údajů / Sestava ukončení zpracování osobních údajů / Záznam o vstupu osobních údajů do archivace / Záznam o likvidaci osobních údajů / Informace o likvidaci osobních údajů pro subjekt údajů / Sestava pro analýzu rizik / Sestava pro DPIA / Formulář posudku DPO k DPIA / Formulář zpracování komentářů subjektů údajů k DPIA / Žádost subjektu údajů o přístup k osobním údajům / Odpověď na žádost subjektu údajů o přístup k osobním údajům / Žádost subjektu o výmaz osobních údajů / Odpověď na žádost subjektu o výmaz osobních údajů  / Záznam o likvidaci osobních údajů / Informace o výmazu pro subjekt údajů / Žádost subjektu o přenos osobních údajů / Odpověď na žádost subjektu údajů o přenos osobních údajů / Záznam přenosu osobních údajů / Žádost subjektu o opravu osobních údajů / Odpověď na žádost subjektu  údajů o opravu osobních údajů / Záznam o provedení aktualizace osobních údajů / Žádost subjektu údajů o omezení zpracování osobních údajů / Odpověď na žádost subjektu o omezení zpracování osobních údajů / Záznam o omezení zpracování osobních údajů / Záznam o obnovení zpracování osobních údajů / Oznámení obnovení zpracování, které bylo omezeno / Podnět/stížnost subjektu údajů / Odpověď na podnět/stížnost subjektu údajů /Informační povinnost /Souhlas se zpracováním osobních údajů / Odvolání souhlasu subjektu údajů / Smlouva o zpracování osobních údajů / Smlouva mezi společnými správci / Odpověď na podnět/stížnost subjektu údajů podanou k ÚOOÚ / Interní hlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů / Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu / Oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů / Protokol případu porušení zabezpečení osobních údajů / Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) / Odvolání pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) / Standardní smluvní doložky komise / Žádost ÚOOÚ o povolení předání osobních údajů do zahraničí

ASPI Navigátor

ASPI Navigátor - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů /GDPR) - veřejná správa - PRK Partners
Grafické zobrazení procesních předpisů s výkladem. K dispozici 20 zpracovaných postupů provázaných na komentované vzory dokumentů. 

 • Evidence zpracování osobních údajů
 • Nové zpracování
 • Změna zpracování osobních údajů
 • Ukončení zpracování osobních údajů
 • Analýza rizik
 • DPIA (Posouzení rizik)
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na výmaz ("právo být zapomenut")
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Vyřizování podnětů a stížností od subjektu údajů
 • Informační povinnost správce vůči subjektu údajů
 • Poskytnutí a odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
 • Vztah správce se zpracovatelem
 • Vztah společných správců
 • Vyřizování žádostí nebo podnětů podaných subjektem údajů k ÚOOÚ
 • Ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
 • Jmenování a odvolání DPO
 • Předání osobních údajů do třetích zemí

Vybraná judikatura

 • Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektům - J. Morávek

Dokumenty Úřadu pro ochranu osobních údajů

V modulu Základní literatura

 • Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Sdělení, metodické pokyny a další dokumenty z rozhodovací praxe činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Monografie

 • GDPR - praktická příručka implementace - E. Janečková
 • GDPR - praktická příručka implementací - Nakladatelství Grada - L. Nezmar
 • Ochrana osobních údajů - Nakladatelství Leges - P. Mates / E. Janečková / V. Bartík
 • Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy) - Právo prakticky, 4. vydá - E. Janečková / V. Bartík
 • Ochrana osobních údajů: vnitrostátní aplikace GDPR s ohledem na judikaturu evropských soudů - A. Pokorná / H. Dvořáková

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019