Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Komentáře k předpisům

 • Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Praktický komentář - J. Pichr a kolektiv
 • Zákoník práce (262/2006 Sb.) - M. Vysokajová/B. Kahle/N. Randlová/P. Hůrka/J.Doležílek
 • Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) - J. Stádník/P.Kieler/M. Štefko - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) - Praktický komentář - J. Pichr a kolektiv
 • Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) - P. Tröster/P. Knebl
 • Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (375/2017 Sb.) -J. Vala
 • Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí /101/2005 Sb.) - J. Vala
 • Vyhláška MF ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem (114/1991 Sb.) - P. Tröster/P. Knebl
 • Vyhláška Min. práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.) - P. Tröster/P. Knebl
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (389/2011 Sb.) - Praktický komentář - P. Beck / I. Grunerová / M. Pavelková - průběžná aktualizace titulu
 • Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.)- P. Motyčková
 • Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) - J. Přib- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.) - P. Seidl - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.) - V. Voříšek a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) Praktický komentář - K. Cimlerová / Š. Chotěborská - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) - Praktický komentář - P. Beck / I. Grunerová / M. Pavelková - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.)- J. Stádník / P. Kieler/M. Štefko -
 • Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.) - M. Smolek / P. Válek / J. Kněžínek / P. Gajdušek / E. Riedlová / I. Chmielová Dalajková / B. Kahle
 • Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) - O. Varta - postupně zařazujeme
 • Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) - L. Steinichová a kolektiv
 • Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.) - Praktický komentář - P. Beck / I. Grunerová /M. Pavelková - průběžná aktualizace titulu

Komentované vzory smluv a podání

 • Pracovní právo

Vybraná judikatura

 • Přehled judikatury z oblasti sociálního zabezpečení - 2. vydání - S. Šiškeová
 • Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: náhrada škody - J. Doležílek
 • Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: vznik, změny a skončení pracovního vztahu -  J. Doležílek
 • Vybraná judikatura: zákon o zaměstnanosti - S. Šiškeová
 • Vybraná judikatura z oblasti sociálního zabezpečení - J. Stádník / P. Kieler

Časopisy

 • Bezpečnost a hygiena práce
 • Práce a mzda
 • Personální a sociálně-právní kartotéka (PSK)
 

Meritum

 • Mzdy 2019 - 2017 - B. Šubrt/A. Chládková/P. Bukovjan a kolektiv - průběžná aktualizace titulu

Monografie

 • Age management v organizacích - H. Urbancová
 • Analýza alternativních  způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích - J. Pichrt
 • Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? -J. Pichrt / J. Morávek
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci aneb o čem je součástná BOZP, 3. rozšířené vydání  - T. Neugebauer
 • Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva - T. Kadlecová
 • Exekuční srážky ze mzdy a jiných  příjmů - B. Šubrt
 • Jak skončit pracovní poměr - Nakladatelstí Grada - L. Neščáková
 • Kdy do důchodu a za kolik - Nakladatelství Grada - J. Přib
 • Mzdové účetnictví 2019 -2013 - Nakladatelství Grada - J. Přib / V. Vybíhal
 • Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce - E. Janečková
 • Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích - J. Morávek
 • Ochrana osobních údajů v pracovním právu - E. Janečková / V. Bartík
 • Organization, well-being and flexibility in employment law:current issues -J. Tomšej
 • Personalistka, 6. vydání - A. Chládková / P. Bukovjan
 • Personalistika por manažery a personalisty - Nakladatelství Grada - M. Šikýř
 • Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) - J. Tauchen
 • Pracovnělékařské služby, 2. vydání - J. Tomšej
 • Pracovní právo pro neprávníky - Nakladatelství Grada - L. Neščáková
 • Pracovní právo v praxi - Nakladatelství Leges - A. Kottnauer
 • Pracovník v Evropské unii - Nakladatelství Leges - T. Kunertová
 • Pracuje, pracuješ, pracujeme...- J. Kociánová / J. Zrutský
 • Přechod práv a povinností a hromadné propouštění - N. Randlová
 • Sdílená ekonomika a delikty - J. Pichrt
 • Sdílená ekonomika - sdílený právní problém? - J. Pichrt / R. Boháč / J. Morávek
 • Služební vztahy a výkon závislé práce - J. Pichrt / M. Kopecký / J. Morávek
 • Sociální právo EU - I. Tomeš/K. Koldinská/F. Křepelka
 • Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích  - J. Vala
 • Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik, 2. vydání - T. Neugebauer
 • Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo - P. Janeček
 • Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony - Nakladatelství Grada - L. Neščáková
 • Vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi, 3. vydání - T. Neugebauer
 • Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - ed. P. Bukovjan
 • Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů , II. díl - ed. P. Bukovjan
 • Zákoník práce s výkladem - Nakladatelství Grada - L. Neščáková
 • Zákoník práce v praxi - komplexní průvodce - Nakladatelství Grada - L. Neščáková
 • Zaměstnávání cizinců v České republice - J. Tomšej

Vaše měsíční náklady: 1 083 Kč
Roční předplatné specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II: 12 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019