Informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve Wolters Kluwer

1.    Obecně

Pro naši společnost - Wolters Kluwer ČR, a.s., (dále jen „Wolters Kluwer“) - je důležitá spolupráce s našimi zákazníky a spolupracovníky, stejně jako jejich důvěra. To se týká také ochrany osobních údajů. Rádi bychom vás proto informovali, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme a využíváme, jak je chráníme a jaká máte práva a možnosti ve vztahu ke svým osobním údajům. Dozvíte se, jak postupovat, když si své údaje chcete ověřit nebo si přejete, abychom je odstranili.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, podle nichž jsme správcem údajů.

Tento dokument a informace k ochraně osobních údajů jsou trvale dostupné na našich internetových stránkách www.wolterskluwer.cz v části „Ochrana osobních údajů“ a v sídle společnosti.

2.    Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů

V této části popíšeme, kdy, za jakým účelem a v jakém rozsahu osobní údaje shromažďujeme a využíváme v rámci našeho fungování. Ve všech uvedených případech máte právo podat námitku, právo vznést dotaz a právo žádat více informací, jakož i další práva (podrobnosti uvádíme v části Vaše práva a možnosti).

Ve Wolters Kluwer zpracováváme osobní údaje za těmito účely:

 • plnění zákonných povinností,
 • plnění našich smluv a povinností z nich vyplývajících,
 • ochrana našeho majetku a právních nároků,
 • zlepšování a vývoj našich služeb,
 • oslovování reklamními sděleními a nabízení našich služeb na základě oprávněného zájmu rozvoje našeho podnikání, našich produktů a služeb.

Pokud jste náš zákazník – objednatel

Pokud jste fyzickou osobou, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o plnění smlouvy pro účely uzavření a plnění smluv s vámi jako naším zákazníkem. Tyto údaje využíváme také pro plnění zákonných povinností a pro ochranu našeho majetku a možných právních nároků.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o vaší pozici, platební údaje, regionální příslušnost a případné členství v profesních komorách a údaje o využívání služeb a produktů.

Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání našich služeb také můžeme zpracovávat na základě svého oprávněného zájmu pro účely oslovování s reklamními sděleními a nabízení našich služeb; nabídku můžete dostávat elektronicky (zejména e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky), klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců Wolters Kluwer. Dále vaše údaje používáme za účelem zlepšování a vývoje našich služeb, tedy z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Pokud jste zástupcem našeho zákazníka nebo jeho zaměstnancem

Pokud pracujete pro našeho zákazníka – objednatele nebo jej zastupujete, berte prosím na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a produktů zpracováváme, abychom mohli s vaší organizací uzavřít smlouvu a plnit ji, včetně vedení evidence plnění a využívání služeb a produktů naší společnosti. Opět se tedy jedná o náš oprávněný zájem. Z důvodu oprávněného zájmu vás také můžeme oslovovat s reklamními sděleními a nabízet své služby ve vztahu k již zakoupeným produktům, jak uvádíme výše.

Pokud jste potenciálním zákazníkem nebo jeho zástupcem či zaměstnancem

Pokud jste jako potenciální zákazník fyzickou osobou, popř. pokud pracujete pro našeho potenciálního zákazníka – objednatele nebo jej zastupujete, berte prosím na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje můžeme zpracovávat na základě svého oprávněného zájmu pro účely oslovování s reklamními sděleními a nabízení našich služeb; nabídku můžete dostávat elektronicky (zejména telefonicky), klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců Wolters Kluwer.

Pokud jste uživatelem našich služeb nebo jste se registrovali na našich internetových stránkách

Pokud užíváte naše internetové služby a aplikace nebo jste se registrovali na našich internetových stránkách, zpracováváme nad rámec kontaktních a identifikačních údajů včetně platebních také údaje o užívání našich služeb, o návštěvách našich webů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých se k internetu přihlašujete, datum a čas přístupu na daný web nebo ke službě, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které jste se na weby a služby Wolters Kluwer přímo připojili.

Tyto informace slouží v prvé řadě k zajištění vašeho přístupu k těmto službám, evidenci plnění našich smluv a k tomu, abychom předešli zneužití vašeho přístupu. Dále je využíváme z důvodu oprávněného zájmu za účelem zlepšení našich webů a služeb, k jejich správě a analýze trendů. Na základě vámi užívané služby nebo produktu vám můžeme doporučovat a nabízet produkty a služby související s vaší prací. Podrobnosti k jednotlivým službám a zpracování osobních údajů najdete v části Upřesnění informací.

Pokud jste naším autorem anebo dodavatelem

V případě našich spolupracovníků – autorů a dodavatelů – zpracováváme identifikační a kontaktní údaje osob, resp. zástupců nebo zaměstnanců dodavatelů spolu s platebními údaji a informacemi o plnění. Účelem tohoto zpracování je zajištění povinností vyplývajících z právních předpisů a z našich smluv a ochrana našeho majetku a právních nároků, proto také evidujeme plnění našich smluvních vztahů.

Zpracování a uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou naší společností zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě, a to jak manuálně, tak automatickými prostředky. Uchováváme je po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. V případě zpracování osobních údajů z důvodů vyžadovaných právními předpisy se jedná o dobu, kterou tyto právní předpisy určují. Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely založené na právním důvodu plnění smlouvy, nezbytná doba odpovídá době plnění této smlouvy (objednávky). Pro účely založené na právních důvodech oprávněného zájmu pak nezbytná doba činí tři roky od splnění smlouvy (objednávky) či zrušení uživatelského účtu.

Wolters Kluwer může zpracováním osobních údajů zákazníka, uživatele nebo partnera pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Zpracovatel není oprávněn bez souhlasu Wolters Kluwer předat tyto údaje dalším subjektům. Společnost Wolters Kluwer má právo poskytnout údaje o svých uživatelích a zákaznících svým smluvním partnerům, kteří se podílejí na vzniku a zajištění produktů a služeb. Podrobnosti k jednotlivým službám a třetím stranám najdete v části Upřesnění informací.

3.    Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům

Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. K údajům mají přístup pouze k tomu příslušní zaměstnanci společnosti Wolters Kluwer.

K určitým osobním údajům mají přístup vybraní smluvní partneři Wolters Kluwer, neboť používáme jejich systémy v rámci poskytování našich služeb. Tito partneři se smluvně zavázali zachovávat mlčenlivost a nepoužívat námi poskytnuté údaje k jiným než stanoveným účelům. V některých případech bude nezbytné předat vaše dotazy či požadavky přidruženým společnostem skupiny Wolters Kluwer. I v takových situacích bude s údaji zacházeno jako s důvěrnými. Přehled partnerů (příjemců), kteří mají přístup k osobním údajům ve vztahu k našim službám a produktům, najdete v části Upřesnění informací.

4.    Vaše práva a možnosti

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je kromě nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním svých osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou, či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat k nim přístup. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů; první kopii vám poskytneme bezplatně, další již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný, a nemáme jiný důvod, proč je potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme;
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Mějte však prosím na paměti, že i když půjde o jeden z vyjmenovaných důvodů, neznamená to, že všechny vaše osobní údaje ihned smažeme. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje za určitých okolností požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako je tomu u práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování (právo na námitku podrobněji popisujeme níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování); po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny své osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody k tomu, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet těmito způsoby:

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména jestliže se jedná o složitý požadavek, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení a jeho důvodu vás samozřejmě budeme informovat.

 

Upřesnění informací o ochraně osobních údajů pro jednotlivé produkty a služby společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. – KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

ASPI

Informace o zákaznících využívajících ekonomické informace mohou být poskytnuty společnosti Bisnode Česká republika, a.s.

Časopisy a portály

Část péče a podpory našich předplatitelů a uživatelů portálů zajišťuje call centrum provozované naší sesterskou společností Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. 

Edujob.cz

Na vývoji a hostingu spolupracujeme se různými partnery. Vzhledem k odlišnostem tohoto pracovního portálu pro školství jsme zpracovali informace k ochraně osobních údajů samostatně a najdete je vždy na stránkách www.edujob.cz  

effacts, Smarteca

Údaje, které zadáváte do těchto systémů, jsou šifrovány a ukládány na zabezpečené servery provozované společnostmi ze skupiny Wolters Kluwer, konkrétně Wolters Kluwer nv, id. číslo: 33202517, se sídlem Zuidpoolsingel 2, P. O. Box 1030, 2400 BA Alphen aan den Rijn, Nizozemsko (pro KLEOS) a Wolters Kluwer Technology bv, id. číslo: 38014719, se shodným sídlem (pro ostatní uvedené služby).

Ocenění a soutěže – Daňař roku, Účetní roku

Pokud vás někdo nominuje na ocenění, budeme vás kontaktovat, zda s nominací, svou účastí a užitím svých osobních údajů souhlasíte, před zařazením mezi nominované. Účast je dobrovolná. Nominace, které nejsou potvrzeny souhlasem nominovaného, mažeme. Stejně tak mažeme osobní údaje a informace účastníků, kteří nejsou zařazeni do soutěže z důvodu nesplnění pravidel nebo rozhodnutí poroty.

Pokud jste byli určeni jako osoba podávající referenci na nominovanou osobu nebo společnost, budeme vás kontaktovat, zda souhlasíte s poskytnutím reference, se svou účastí a užitím svých osobních údajů. Poskytnutí reference je dobrovolné. Bez vašeho souhlasu k poskytnutí reference bude váš kontakt vymazán.

Praetor

Údaje, které zadáváte do těchto systémů, jsou šifrovány a ukládány na zabezpečené servery provozované společnostmi ze skupiny Wolters Kluwer a nebo smluvním partnerem VS VSHosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha 15, IČO: IČ 61505455, DIČ CZ61505455, dále na podpoře a vývoji těchto systémů se podílí další společnosti ze skupiny a třetí strany (zejména OSVČ), které jsou zavázány k plné mlčenlivosti. Případné podrobnější informace lze vyžádat na info@praetor.app

Praetor AI nástroje

Údaje, které zadáváte do Praetor AI nástrojů, jako Word AI doplněk, Outlook AI doplněk nebo Anylyzátor datových zpráv jsou dle nastavení nejprve anonymizovány a pak odeslány v anonymizované podobě do Open AI nebo Microsoft Azure AI services nebo užívany bez služby anonymizace. Nastavení provádí poskytovatel. Komunikace je šifrována a ukládány na zabezpečené servery provozované společnostmi ze skupiny Wolters Kluwer, případně VS Hosting s.r.o. a dle zvolené služby společností Open AI nebo Microsoft. Pro užití služeb nutno akceptovat podmínky zpracování společností Open AI nebo Microsoft, a to dle zvolené služby. Na podpoře a vývoji těchto systémů se podílí další společnosti ze skupiny a třetí strany obdobně jako u systému Praetor. Anonymizér je interní nástroj společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. provozovaný na vlastním serveru společnosti a anonymizovaná data se nikde neukládají a pouze se interpretují u koncového uživatele. Případné podrobnější informace možno vyžádat na info@praetor.app.

Webináře a konference

Ve vztahu ke 2. kapitole tohoto dokumentu je společnost Wolters Kluwer ČR, a.s., oprávněna předat údaje objednatelů k marketingovým účelům svým smluvním partnerům, kteří se podíleli na vzniku webináře nebo konference.  Těmito partnery jsou EK Partners s.r.o., IČO: 04599624 se sídlem Senovážné náměstí 8, 110 00 Praha 1 a V4 Tax s. r. o., IČO: 07828110, se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 

Řízení školy online, e-shop společnosti, Vzorné Právo,  Otázky a odpovědi, DAUC, Práce a mzda, Sbírka NS a Sbírka NSS, Jurisprudence

Poskytnuté registrační údaje jsou ukládány na zabezpečené servery společnosti Cream, IČO: 36828629, se sídlem Syslia 29, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.