Reklamace

Vybráno z obchodních podmínek. Celé obchodní podmínky naleznete zde.

......

5.    Platnost smluvního vztahu, ukončení, reklamace

5.1. Smluvní ujednání o koupi mezi WK a zákazníkem ohledně zboží nabývá platnosti a účinnosti dnem uhrazení faktury zákazníkem po předchozím zaslání objednávky prostřednictvím webových stránek konkrétního portálu a uzavírá se na dobu určitou.

5.2. Smlouva končí uplynutím doby, na kterou je uzavřena.

5.3. Smlouvu je možné ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením.

5.4. Smlouvu je možné ukončit jednostrannou výpovědí ze strany poskytovatele služeb s 3měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začne běžet prvního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně.

5.5. V případě zániku zákazníka nebo v případě pravomocného prohlášení likvidace nebo insolvence je zákazník oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena WK.

5.6. V případě ukončení smlouvy zanikají práva k předmětu smlouvy a to ke dni účinnosti výpovědi nebo ukončením smlouvy. Poskytovatel je oprávněn v tomto případě uzavřít přístup zákazníka k předmětu plnění. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví.

5.7. Každá ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit a to však pouze z důvodů hrubého porušení závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

5.8. Zákazník je oprávněn reklamovat vady na zboží a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně na adrese WK s tím, že WK má povinnost se oprávněnou reklamací zabývat a řešit ji v souladu s platnými právními předpisy poskytnutím nového zboží nebo vrácením kupní ceny za zboží.

......