Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Další významné ocenění pro učebnici nového občanského práva

Kniha Občanské právo hmotné 1 vydaná nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s., získala dne 27. 11. 2014 další významné ocenění: Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy v oborech společenskovědních.


Po ceně za nejhodnotnější právnickou publikaci roku 2013 udělované na konferenci Karlovarské právnické dny je to v letošním roce již druhé ocenění pro tuto mimořádnou knihu. Cenu předal vedoucím autorského kolektivu na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy v malé aule Karolina prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost prof. PhDr. Ing. Jan Royt.

Učebnice je dílem autorského kolektivu katedry občanského práva Právnické fakulty UK pod vedením prof. JUDr. Jana Dvořáka, prof. JUDr. Jiřího Švestky a doc. JUDr. Michaely Zuklínové. Jde o první vydání reagující na nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Podle předchozí právní úpravy vyšla učebnice v pěti vydáních.

Cena Jaroslava Jirsy nese jméno dlouholetého ředitele univerzitního nakladatelství Karolinum. Je určena autorům a autorským týmům z Univerzity Karlovy za vysokoškolské učebnice. Je udělována výhradně za první vydání publikace v oborech společenskovědních a humanitních, lékařsko-farmaceutických a přírodovědných, a matematicko-fyzikálních. Návrhy na udělení ceny za učebnici podávají rektorovi univerzity děkani fakult či ředitelé dalších součástí.