Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Nejrozsáhlejší komentářová řada Wolters Kluwer se rozrostla o další zásadní komentáře

Vyberte si z nabídky nových a aktualizovaných komentářů, které pro vás připravili přední odborníci.


Správní řád. Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu

Za těžiště komentáře lze považovat zejména podrobné pojednání o právním postavení účastníka řízení a jeho procesních právech, průběhu správního řízení před orgánem prvního stupně, správním rozhodnutí a opravných prostředcích, zejména o odvolání a řízení o něm.

Zákon o platebním styku. Komentář

Jiří Beran, Tomáš Nýdrle, Dalibor Strnadel

První komentář právní úpravy účinné od ledna 2018 na trhu přináší vysvětlení nových institutů, které předchozí právní úprava neznala a zároveň odpovědi na otázky vyvolané úpravou druhé směrnice o platebních službách, která byla výsledkem složitě vyjednaného kompromisu mezi zástupci členských států, Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Zákon o státní službě. Komentář - 2. vydání

Jan Pichrt, JIří Kaucký, Martin Kopecký a kolektiv

Aktuální, druhé vydání komentáře, reaguje po pěti letech od prvního vydání na všechny doposud přijaté novelizace a prováděcí předpisy. Komentována jsou i významná přechodná ustanovení.

Osobní zkušenosti mnohých členů autorského kolektivu s aplikací zákona o státní službě (č. 234/2014 Sb.) „v terénu“ vedou k novým cenným postřehům a závěrům, prokazujícím neměnnost kriticko-analytického přístupu autorského kolektivu.

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (č. 104/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání

Přemysl Polák, Helena Huclová, Miroslav Kubíček

Velmi úspěšný a stále jedinečný komentář zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zák. č. 104/2013 Sb.) vychází po šesti letech ve druhém, aktualizovaném a podstatně doplněném vydání.

Všechna nová i změněná ustanovení autoři svými poznámkami, stanovisky a zejména znalostmi souvislostí uživateli představují a přibližují. Podstatnou částí druhého vydání komentáře je ovšem reakce na vývoj judikatury, a to judikatury Soudního dvora Evropské unie, českých obecných soudů a Ústavního soudu.