Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Recenze prof. Jiřího Srstky komentáře k autorskému zákonu a předpisům souvisejícím

,,Tento komentář by bylo možná v nadsázce označit jako bibli práva autorského, a to nejen ohledně autorského práva českého."Na stole přede mnou leží komentář k autorskému zákonu a předpisům souvisejícím (včetně mezinárodních smluv, evropských předpisů a souvisejících národních předpisů), který napsala Irena Holcová a kolektiv a který vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.

Autoři uvedeného komentáře spolu s Irenou Holcovou, jsou odborní zaměstnanci (akademici) Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního, jenž provozuje svou vědeckou činnost v rámci Právnické fakulty University Karlovy. Komentář je objemnou knihou čítající 1652 stran, čímž pádem jako by dával najevo cosi o probíhající emancipaci autorského práva vedle práva občanského, jehož je jistě přirozenou součástí. Ten by bylo možná v nadsázce označit jako bibli práva autorského, a to nejen ohledně autorského práva českého.

Sama konstrukce zmiňovaného komentáře je svým záběrem obdivuhodná. Jde jednak a především o komentář k jednotlivým ustanovením autorského zákona, jednak soupis mezinárodních smluv týkajících se autorského práva včetně komentáře a předpisů evropského práva ohledně autorského práva a souvisejících národních předpisů s právem autorským, respektive s právem duševního vlastnictví. I poslední tři zmiňované části knihy obsahují podrobný komentář, což vskutku nebývá časté.

Nejobsáhlejší část publikace, tj. komentář k jednotlivým ustanovením autorského zákona, je opatřen výňatky z důvodových zpráv, vlastním popisem a výkladem autorů, odkazy a zněním judikatury českých soudů, odkazy na rozhodnutí SDEU, citacemi z příslušné akademické literatury jak české, tak zahraniční, a to včetně soupisů pramenů, ze kterých autorka a její kolektiv čerpali.

Lze jen ocenit, že autorka a kolektiv nerezignovali na problematiku autorskoprávních licencí, která byla „vytržena“ z původního znění autorského zákona a „přemístěna“ do nového občanského zákoníku (§§ 2358 a další). I jim tedy autorka a kolektiv věnovali v publikaci pozornost, čímž posílili celistvost komentáře.

Právě celistvost a sumace všech znalostí, informací a výkladů stran autorského práva je nejsilnější stránkou komentáře. Proto by měl tento komentář být k dispozici ve všech právnických osobách, zabývajících se autorským právem, tedy v advokátních kancelářích, odborných institucích a i tam, kde se provozuje umělecká či vědecká činnost.

Lze si jen přát, že po harmonizaci směrnice EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu s českým autorským zákonem jeho novelou, jež bude přijata zřejmě v roce 2021, vyjde komentář v dalším aktualizovaném vydání, obohacený o výklad této novely.

V Praze dne 20. 12. 2019, prof. JUDr. Jiří Srstka

prof. JUDr. Jiří Srstka

Ředitel divadelní, literární a audiovizuální agentury Dilia, která je spolkem autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem činnosti agentury Dilia je zajišťování ochrany autorských práv.

Jiří Srstka je ředitelem agentury od roku 2002 a má tak se zajišťováním ochrany autorských práv dlouholeté praktické zkušenosti.

Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů. Komentář >>

Autoři komentáře: Irena Holcová a kolektiv
Vydáno Wolters Kluwer 10/2019