Logo Wolters Kluwer

Obchodní podmínky pro službu Wolters Kluwer Update

 

1.        Předmět Všeobecných obchodních podmínek

1.1      Předmětem obchodních podmínek (dále jen „OP“) je úprava práv a povinností poskytovatele a uživatele služby Wolters Kluwer Update, která je na adrese: https://update.wolterskluwer.cz

1.2      Poskytovatelem služby je společnost Wolters Kluwer ČR,  a. s., se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 10, PSČ 130 00, IČ 630 77 639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 9659.

1.3      Uživatelem Služby se rozumí registrovaný uživatel nebo registrovaný uživatel s placeným přístupem.


2.         Uzavření smlouvy

2.1.     Smlouva se uzavírá prostřednictvím webových stránek, tedy za použití komunikačních prostředků na dálku, a to souhlasem s „OP“ před odesláním registračních údajů za pomocí registračního formuláře na adrese https://update.wolterskluwer.cz.

2.2.     Registrovanému uživateli se základní registrací poskytuje poskytovatel možnost přístupu k volně veřejně přístupnému obsahu. Registrovanému uživateli s placeným přístupem poskytuje poskytovatel kromě volně veřejně přístupnému obsahu taktéž placené služby, a to v dohodnutém rozsahu na základě objednávky služby.

2.3.     Registrovaný uživatel se základní registrací bere na vědomí, že poskytovatel může na základě svého uvážení jeho účet zrušit, a to v případě, že  se uživatel ke svému účtu nepřihlásil za posledních 40 dní. Poskytovatel bude uživatele o zrušení účtu informovat formou emailové zprávy.

 

3.        Cena, objednání služby  a platební podmínky

3.1.     Cena za zřízení a poskytování placené služby je vždy stanovena na 249 Kč včetně DPH za měsíc.

3.2.     Službu je možné objednat přímo na stránkách Služby prostřednictvím objednávkového formuláře. Případně je možné učinit objednávku kontaktováním zákaznického oddělení poskytovatele, a to na telefonním čísle: +420 240 040 400 nebo emailovou zprávou na adresu obchod@wolterskluwer.cz

3.3.     Cena za Službu je splatná v okamžiku, kdy uživatel obdrží akceptaci objednávky od poskytovatele. Služba se uživateli aktivuje nejpozději v okamžiku připsání peněžních prostředků na  účet poskytovatele. Cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet poskytovatele.

3.4.     Uživatel může kdykoliv své předplatné ukončit, a to na kartě svého profilu po přihlášení do Wolters Kluwer Update. Ukončením předplatného uživatel okamžitě ztrácí přístup k placenému obsahu.

 

4.        Autorský obsah

4.1.     Veškerý obsah Služby je chráněn autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Jakékoliv veřejné rozšiřování obsahu Služby je zakázáno. Tisk nebo kopírování dokumentů lze jen pro vlastní potřebu.

 

5.        Osobní údaje

5.1.     S  osobními údaji, které uživatel poskytujete při registraci účtu Služby, nakládá Poskytovatel  v souladu se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů ve Wolters Kluwer ČR, a. s., které jsou k dispozici zde

 

6.        Ochrana spotřebitele

6.1.     Uživatel může právo z vadného plnění služby uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Uživatel může volit mezi právem na odstranění vady opravou nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby. Uživatel je povinen výskyt vady oznámit na e-mailovou adresu poskytovatele obchod@wolterskluwer.cz . Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy poskytovatel obdrželi e-mailovou zprávu od uživatele.

6.2.     Uživatel může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. K dodržení této lhůty postačuje odeslat e-mail na adresu obchod@wolterskluwer.cz před jejím uplynutím. Pokud uživatel od smlouvy odstoupí, poskytovatel vrátí uživateli zaplacenou cenu.

 

7.        Závěrečná ustanovení

7.1.     Změna či zrušení závazku ze smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem, stejně jako vedlejší ujednání, vyžadují písemnou formu. Za písemnou formu poskytovatel považuje i komunikaci přes rozhraní uživatelského účtu či zaslání zprávy prostřednictvím elektronické pošty.

7.2.     Závazek se řídí právní řádem České republiky.

7.3.     Podmínky jsou účinné od 1. 9. 2021.