Logo Wolters Kluwer

První kompletní komentář k novému občanskému zákoníku na trhu

Jednotlivé svazky Komentáře k novému občanskému zákoníku

Jednotlivé svazky komentářů k novému občanskému zákonu

 

 

Jediný kompletní komentář k novému občanskému zákoníku vyšel ve Wolters Kluwer

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.

Rozsáhlý komentář v šesti svazcích:

  • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,
  • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,
  • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
  • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
  • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
  • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
  • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.

Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku nastávají. Vzhledem k významu soukromého práva je určen všem právníkům i podnikatelům.

 

Objednejte nyní se slevou 10% procent.

Sada komentářů je dostupná v tištěné i elektronické podobě. Celý komentář je k dispozici také v systému ASPI, nejrozšířenějším právním informačním systému na trhu.

Chci objednat

 

Rozsáhlý komentář byl vydán v šesti svazcích:

 

Svazek I  - Obecná část (§ 1 až 654) 

 

Občanský zákoník - Komentář - Svazek I (obecná část)První svazek je věnován obecné části nového občanského zákoníku.

Obsahuje výklad prvních 654 paragrafů občanského zákoníku. Jedná se o rozsáhlé dílo, které na 1736 stranách podává kvalitní a podrobný výklad jednotlivých paragrafů, upozorňuje na souvislosti s dalšími právními předpisy a odkazuje na literaturu.
První svazek vysvětluje obecné principy nového soukromého práva, věnuje se vymezení základních pojmů:

- fyzické osoby (nezvěstnost, domněnka smrti, osobnost člověka, právo na tělesnou a duševní integritu...)
- právnické osoby (korporace, spolek, fundace, nadace, ústav)
- spotřebitel
- podnikatel
- zastoupení (smluvní zastoupení, zákonné zastoupení, opatrovnictví)
- věci (rozdělení věcí, součást věci a příslušenství věci, cenný papír)
- právní skutečnosti (právní jednání, právní události, promlčení a prekluze)

 

Obsah

Svazek II  - Rodinné právo (§ 655 až 975) 


Občanský zákoník.Komentář. Svazek II (rodinné právo)

Druhý svazek je věnován rodinnému právu.

Obsahuje výklad paragrafů 655 až 975 občanského zákoníku.
Nová úprava rodinného práva je v ob­čanském zákoníku rozdělena do tří hlav:

Hlava I je zaměřena na problematiku manželství a s tím spojené následky.

Hlava II je nazvána Příbuzenství a švagrovství. Tato část ale obsahuje také rozsáhlou problematiku zejména vztahů mezi rodiči a dětmi, včetně určování rodičovství, problema­tiky osvojení, rodičovské odpovědnosti a vyživovací povinnosti.

Hlava III - Poruč­nictví a jiné formy péče o dítě - předsta­vuje úpravu vztahů, které jsou zpravidla nazývány náhradní rodin­nou výchovou. Obsahuje právní úpravu poručenství, opatrovnictví, in­stitut svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství, jakož i úpravu ústavní výchovy.


 

Obsah

Svazek III  - Absolutní majetková práva (§ 976 až 1474) 


Občanský zákoník.Komentář.Svazek III (absolutní majetková práva) Třetí svazek je věnován absolutním majetkovým právům.

Obsahuje výklad paragrafů 976 až 1474 občanského zákoníku. Tento díl se podrobně věnuje se vymezení pojmů věcných práv:

- držba
- vlastnictví (nabytí vlastnického práva, přivlastnění a nález, přirozený přírůstek, umělý přírůstek, smíšený přírůstek, vydržení, převod vlastnického práva, nabytí vlastnického práva od neoprávněného, nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci)
- spoluvlastnictví (spoluvlastnický podíl, správa společné věci, oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, přídavné spoluvlastnictví)
- věcná práva k cizím věcem (právo stavby, věcná břemena, služebnosti, zástavní právo, zadržovací právo)
- správa cizího majetku (svěřenský fond)

Obsah

Svazek IV  - Dědické právo (§ 1475 až 1720) 


Občanský zákoník.Komentář. Svazek IV (dědické právo) 

Svazek IV se věnuje dědickému právu, které po rekodifikaci doznalo velkých změn.

Nad rámec výkladu zákonných ustanovení se věnuje i řízení o pozůstalosti. Věnuje se vymezení  pojmů:

- právo na pozůstalost, dědický nápad, dědická nezpůsobilost, zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví
- pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva)
- odkaz
- zákonná posloupnost (odúmrť, třídy dědiců)
- povinný díl (nepominutelný dědic, vydědění
- právo některých osob na zaopatření
- přechod pozůstalosti na dědice
- zcizení dědictví

Členy autorského kolektivu svazku IV jsou prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty UK, JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově a JUDr. Karel Wawerka, emeritní notář v Praze.

Autoři komentáře jsou předními odborníky na občanské právo, kteří se dědickému právu dlouhodobě prakticky věnují a mají zkušenosti s publikační i přednáškovou činností.

 

 

Obsah

Svazek V  - Relativní majetková práva (1. část) (§ 1721 až 2520) 


Občanský zákoník.Komentář. Svazek V (relativní majetková práva 1. část) Svazek V obsahuje výklad:

- všeobecných ustanovení o závazcích (vznik a obsah, změna, zánik závazků, forma a obsah smlouvy atd.)

- závazků z právních jednání (díl 1 až 5 hlavy II darování, koupě, směna, nájem, licence, úvěr atd.),

Garantem svazku V je prof. JUDr. Josef Fiala, vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Členy autorského kolektivu svazku V jsou např. prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., JUDr. Alena Bányaiová, CSc., JUDr. Irena Holcová, JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. a další odborníci z právní praxe a z akademické sféry.

Komentář poskytuje jak ucelený výklad obecných náležitostí závazků, tak praktické vysvětlení jednotlivých právních institutů v nové právní úpravě relativních majetkových práv.

 

Obsah

Svazek VI  - Relativní majetková práva (2. část) (§ 2521 až 3081) 


Občanský zákoník.Komentář. Svazek VI (relativní majetková práva 2. část) Svazek VI obsahuje výklad:

- závazků z právních jednání (díl 6 až 16),

- závazků z deliktů,

- závazků z právních důvodů,

- ustanovení společných, přechodných a závěrečných.

Garantem je prof. JUDr. Josef Fiala, vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autorský kolektiv tvoří vybraní odborníci z řad soudců (JUDr. Petr Vojtek, JUDr. Jan Eliáš a další), advokátů (JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M., JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D., JUDr. Petr Šustek a další), pracovníků z akademické sféry (prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph. D., a další)  i z právní praxe (JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D., Mgr. Karel Haas, a další).

Komentář tak poskytuje jak ucelený výklad jednotlivých institutů, tak praktické vysvětlení dopadů nové právní úpravy relativních majetkových práv.

 

Obsah