Logo Wolters Kluwer

Všeobecné obchodní podmínky

1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

1.1.   Předmětem Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava práv a povinností poskytovatele a uživatele webových služeb (dále jen „Služba“) uvedených v příloze č. 1.

1.2.   Poskytovatelem Služby je společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem Praha 3, Strašnice, U nákladového nádraží 3265/10, PSČ 130 00, IČ 630 77 639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9659 (dále jen „Poskytovatel“).

1.3.   Poskytovatel výslovně sděluje, že VOP se nevztahují na aplikace Aspi.cz (www.aspi.cz) a Praetor (www.praetor-systems.cz), které mají samostatné Všeobecné obchodní podmínky dostupné na příslušných webových stránkách aplikace.

1.4.   Uživatelem Služby se rozumí neregistrovaný uživatel, registrovaný uživatel se základní registrací nebo registrovaný uživatel s placeným přístupem (dále také společně jen „Uživatel“).

2. Uzavření smlouvy

2.1.   Smlouva se uzavírá v českém jazyce prostřednictvím webových stránek, tedy za použití komunikačních prostředků na dálku, přičemž tato komunikace nepodléhá žádným zvláštním nákladům; před uzavřením smlouvy může Uživatel zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat, zejména kontrolovat a měnit údaje, které uvedl. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím obchodního zástupce se práva a povinnosti řídí příslušnou smlouvou a Uživatel souhlasí s poskytnutím údajů před uzavřením smlouvy, potvrzení o uzavření smlouvy a potvrzení o souhlasu se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v elektronické podobě. V případě neregistrovaného uživatele a registrovaného uživatele se základní registrací a bez placeného přístupu je smlouva uzavřena okamžikem započetí užívání Služby. V případě registrovaného uživatele s placeným přístupem je smlouva uzavřena okamžikem souhlasu se Všeobecnými obchodními podmínkami před objednáním Služby prostřednictvím objednávkového formuláře na stránce Služby. Potvrzení o uzavření smlouvy obdrží uživatel na e-mail, Poskytovatel však nevytváří a neukládá vyhotovení takové smlouvy, nemůže tak Uživateli k ní umožnit přístup.

2.2.   Registrovanému uživateli se základní registrací poskytuje Poskytovatel možnost přístupu k obsahu, který pro registrovaného uživatele Poskytovatel určí. Registrovanému uživateli s placeným přístupem poskytuje poskytovatel kromě volně veřejně přístupného obsahu taktéž placené Služby, a to v dohodnutém rozsahu na základě objednávky Služby nebo smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodního zástupce.

2.3.     V případě, kdy součástí Služby není dodání digitálního obsahu, žádá Uživatel o započetí poskytování této Služby ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě nebude mít ve vztahu k těmto Službám právo na odstoupení od smlouvy, pokud již Služba byla v plném rozsahu poskytnuta, resp. v případě jejího poskytnutí v částečném rozsahu nemá právo na vrácení poměrné části sjednané ceny za Službu poskytnutou do okamžiku odstoupení od smlouvy.

2.4.     V případě, kdy součástí Služby je dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, Uživatel výslovně žádá o započetí poskytování tohoto digitálního obsahu ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že takovém případě nebude mít ve vztahu k takovému digitálnímu obsahu právo na odstoupení od smlouvy.

3. Cena, objednání Služby a platební podmínky

3.1.   Cena za zřízení a poskytování placené Služby je vždy stanovena podle aktuálního ceníku Poskytovatele přístupného na stránkách Služby. Ceník obsahuje konečnou cenu včetně případných nákladů a poplatků souvisejících s poskytnutím Služby.

3.2.   Službu je možné objednat přímo na stránkách Služby prostřednictvím objednávkového formuláře. V případě potřeby je možné kontaktovat zákaznické oddělení na e-mailové adrese obchod@wolterskluwer.cz.

3.3.   Cena za Službu je splatná poté, kdy Uživatel obdrží akceptaci objednávky od Poskytovatele. Služba se Uživateli aktivuje a zpřístupní po připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele. Poskytovatel odešle na kontaktní e-mailovou adresu Uživatele daňový doklad nejpozději do 3 pracovních dnů od zaplacení ceny Služby. Cena Služby se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet Poskytovatele.

3.4.   Poskytovatel je oprávněn před datem ukončení poskytování Služby odeslat Uživateli obchodní nabídku Službu nadále využívat včetně zálohové faktury. Zaplacením zálohové faktury Uživatel potvrzuje svůj zájem Službu využívat i nadále na stanovené období. Pokud Uživatel nechce Službu po datu ukončení poskytování nadále využívat, ohlásí tuto skutečnost Poskytovateli písemně na adresu obchod@wolterskluwer.cz nebo poštou na adresu Poskytovatele. Poskytovatel poté ukončení potvrdí a poskytování Služby neprodlužuje.

3.5.   V případě vstupu Uživatele do likvidace nebo v případě pravomocného zjištění úpadku Uživatele je Poskytovatel i Uživatel oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena druhé straně.

4. Autorský a digitální obsah

4.1.   Veškerý obsah Služby je chráněn autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Jakékoliv veřejné rozšiřování obsahu Služby je zakázáno. Tisk nebo kopírování dokumentů lze provádět jen pro vlastní potřebu.

4.2.   Jakýkoli poskytovaný digitální obsah je Uživateli přístupný buď jednorázově, nebo po Uživatelem zvolenou a zakoupenou dobu, o které je Uživatel informován v průběhu uzavírání Smlouvy.

4.3.   Technické a programové vybavení, které je nutné pro užití digitálního obsahu, je uvedeno u konkrétního digitálního obsahu na webu Poskytovatele.

4.4.   Při zakoupení poskytování digitálního obsahu může Poskytovatel před započetím jeho poskytování po Uživateli žádat uzavření licenční smlouvy. V případě, že Uživatel tuto odmítne uzavřít, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.

5. Osobní údaje

5.1.   S osobními údaji, které Uživatel poskytujete při sjednání Služby, nakládá Poskytovatel v souladu se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů u Poskytovatele, které jsou k dispozici zde.

6. Zvláštní podmínky Služby Otázky a odpovědi

6.1.   Služba Otázky a odpovědi je aktuálně provozována na těchto webových aplikacích, které provozuje Poskytovatel:

6.2.   Uživatel zasílá dotazy výhradně prostřednictvím online formuláře k tomu určeného na stránce příslušné webové aplikace. Při zadávání dotazu je potřeba vyplnit všechny položky.

6.3.   Poskytovatel má právo odmítnout neúplný či jinak nelogický nebo vadný dotaz.

6.4.   Poskytovatel má právo dotazy anonymně zveřejnit na webových aplikacích, které provozuje.

6.5.   Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi anebo stanoviska (dále jen „názory“) uvedené v příspěvcích zveřejněných na tomto portálu vyjadřují pouze a výlučně názory jejich autorů. Názory autorů nejsou poskytováním právního, daňového či jiného poradenství. Za obsah názorů odpovídá pouze a výlučně jejich autor. Názory autorů se poskytují jako informativní a právně nezávazné. Názory autorů jsou určeny výlučně pro interní potřeby uživatelů a Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu anebo újmu jakéhokoliv charakteru vzniklou uživatelům při postupu podle obsahu názoru autorů.

7. Práva z vad a odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

7.1.   Uživatel může právo z vadného plnění Služby uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. Uživatel může volit mezi právem na odstranění vady nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby; pokud se vada objeví se opakovaně nebo ji nelze odstranit, případně by nebyla odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Uživatele, je Uživatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby nebo od smlouvy odstoupit. Uživatel je povinen výskyt vady oznámit na e-mailovou adresu Poskytovatele obchod@wolterskluwer.cz. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy Poskytovatel obdržel e-mailovou zprávu od uživatele.

7.2.   Pokud s Poskytovatelem za využití prostředků pro komunikaci na dálku nebo mimo obchodní prostory uzavřel smlouvu Uživatel v pozici spotřebitele, má Uživatel možnost bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy, jde-li o smlouvu o poskytování služeb nebo o poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči.

7.3.   Podle odst. 7.2 VOP však Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že:

  • jsou poskytovány Služby, které Poskytovatel před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy již v plném rozsahu poskytl;
  • je poskytován digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči.

7.4.   Odstoupení od smlouvy dle tohoto čl. 7 VOP lze provést jakýmkoliv jednoznačným prohlášením doručeným Poskytovateli, zejména vyplněním poskytnutého formuláře pro odstoupení od smlouvy a jeho zasláním na e-mailovou adresu obchod@wolterskluwer.cz. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy Poskytovatel obdržel e-mailovou zprávu od Uživatele.

7.5.   Po odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb, uhradí Poskytovatel pouze část sjednané ceny za tyto Služby, které ještě nebyly poskytnuty do okamžiku odstoupení od smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.   Změna či zrušení závazku ze smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem, stejně jako vedlejší ujednání, vyžadují písemnou formu. Za písemnou formu poskytovatel považuje i komunikaci přes rozhraní uživatelského účtu či zaslání zprávy prostřednictvím elektronické pošty.

8.2.   Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem Poskytovatelem určeným a vztahují se na smlouvy uzavřené ode dne účinnosti nové verze VOP.

8.3.   Smluvní závazek se řídí právní řádem České republiky. Uživatel je oprávněn se obrátit se svými případnými stížnostmi spojenými s poskytováním Služby na Poskytovatele, který je povinen tyto stížnosti vyřizovat především smírnou cestou, a uživatel spotřebitel může také využít:

  • mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, ke kterému je v případě Smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, s internetovou adresou https://adr.coi.cz/cs;
  • platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr; a
  • podání stížnosti k České obchodní inspekci, která je orgánem dozoru nad činností Poskytovatele.

8.4.   Tyto VOP jsou účinné od 1. 9. 2021.

 

 

Příloha – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem Praha 3, Strašnice, U nákladového nádraží 3265/10, PSČ 130 00, IČ 630 77 639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9659, e-mail: obchod@wolterskluwer.cz

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

-Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

- Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.