Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi


Vydavatel

Počet stran
60

Periodicita
4x ročně, formát B5

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
1214-3839

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi vychází od roku 2019 jako samostatné periodikum.

Tento výběr judikátů ESLP považovaných Nejvyšším soudem za významné pro justiční praxi je připravován v kolektivu soudců Nejvyššího soudu, vládního zmocněnce pro zastupování české republiky před Evropským soudem pro lidská práva a pracovníků z oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu a má za cíl zvýšit povědomí odborné právní veřejnosti o aktuálních a konečných rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ve snaze o maximální informovanost jsou skutkový stav a řízení u vnitrostátních soudů shrnuty stručně tak, aby měl čtenář dobrý přehled o základních důvodech stížnosti. Důraz je kladen na pečlivý výběr nejpodstatnějších částí odůvodnění rozhodnutí, které jsou předloženy. Autorské komentáře, zpracované většinou soudci Nejvyššího soudu, vystihují přínos daného rozhodnutí pro české právní prostředí, odkazy na články Úmluvy a příslušná dotčená ustanovení národního práva spolu s uvedením klíčových slov zvyšují odbornou hodnotu periodika.

Webová verze:

Společně se spuštěním nové webové domény tzv. zelené sbírky Nejvyššího soudu (sbirka.nsoud.cz) byl spuštěn nový elektronický nástroj pro práci s přeloženými či anotovanými rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, a to sice doménu eslp.nsoud.cz.

Snahou Nejvyššího soudu je umožnit čtenářům tzv. modré sbírky jednoduchý a elektronický přístup ke zpracovávaným rozhodnutím štrasburského soudu, a to včetně starších ročníků sbírky. 

Redakční rada:

Předseda: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Členové: JUDr. Antonín Draštík, Mgr. Aleš Pavel, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Lubomír Ptáček, JUDr. Vít A. Schorm, JUDr. Pavel Simon, Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, M. St. (Oxon), Ph. D. (MUNI), JUDr. Ivo Kouřil

Ročně vycházejí 4 přílohové sešity.

Vzor citace rozhodnutí uveřejněných ve Sbírce:

  • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2012, sp. zn. 29 Cdo 300/2010 (uveřejněný pod č. 32/2013 Sb. rozh. obč.);
    nebo
  • rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod č. 99/1995 Sb. rozh. tr.

Vzor citace rozhodnutí neuveřejněných ve Sbírce:

  • usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2012, sp. zn. 3 Tdo 225/2012.

Rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce jsou redakčně zpracovávána.

Tisk a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s.

Informace pro nové předplatitele:

Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku. Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.