Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s.

1.       Úvodní ustanovení

1.1.     Společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 10, PSČ 130 00, IČ: 63077639 (dále jen „WK“)  vydává v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na internetové adrese www.wolterskluwer.cz.

1.2.     Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového portálu objedná a zaplatí knižní a periodické publikace WK (dále jen "zboží"). Zaplacením objednaného zboží souhlasí zákazník s cenou zboží i dalšími ustanoveními těchto VOP.

2.       Předmět a dodání

2.1.     Předmětem těchto VOP je bližší specifikace podmínek prodeje zboží prostřednictvím internetového portálu WK a závazek zákazníka zaplatit cenu objednaného zboží.

2.2.     Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím přepravců Česká pošta nebo DPD a je expedováno do 2 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky. Při zakoupení zboží v celkové hodnotě do 1.500 Kč včetně DPH si WK účtuje manipulační poplatek (DPD - 109 Kč včetně DPH, Česká pošta – 89 Kč včetně DPH) + doběrečné ve výši 36 Kč včetně DPH. Při objednávce nad 1.500 Kč je doprava zdarma. Při odeslání zásilky na Slovensko si WK účtuje poplatek 129 Kč včetně DPH. Při dodání zboží v rámci EU/mimo EU si WK vyhrazuje právo doúčtovat manipulační poplatek do výše platného ceníku přepravce.

2.3.      K vyzvednutí objednaného zboží můžete využít služeb Zásilkovny. Při zakoupení zboží v celkové hodnotě do 1.500 Kč včetně DPH si WK účtuje manipulační poplatek (Zásilkovna - 79 Kč včetně DPH) + doběrečné ve výši 36 Kč včetně DPH. Při objednávce nad 1.500 Kč je doprava zdarma. Zásilka je předána dopravci do 2 pracovních dnů, u zboží v předprodeji do 2 pracovních dnů od jeho naskladnění; termín naskladnění a expedice se může změnit.
Jak služba funguje? V nákupním košíku e-shopu si zvolíte odběrné místo, které je vám nejbližší. Ve chvíli, kdy budete mít zásilku připravenou, dostanete bezplatnou SMS zprávu s informací, že objednávka je připravena k vyzvednutí. Další informace naleznete na stránkách www.zasilkovna.cz.

2.4.      Zboží, které momentálně není skladem nebo je ve stavu "Předprodej" či "Připravujeme", je možné odebrat (odeslat) až po jeho naskladnění. Pokud je zboží skladem, lze zjistit přímo na kartě zboží, kde se nachází dostupnost: "Skladem".

2.5.     Při objednání periodického tisku se vždy jedná o kalendářní předplatné. Předplatné začíná doručením nejbližšího vydaného čísla a je ukončeno ke konci daného kalendářního roku. Konečná cena je fakturována při zpracování objednávky adekvátně k počtu realizovaných čísel do konce příslušného kalendářního roku, minimálně však na období 4 měsíců. Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, je předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně však na období 15 měsíců.
Pokud si zákazník přeje obdržet kompletní ročník časopisu (zaslat zpětně starší čísla časopisu), je nutno toto uvést jako poznámku v objednacím formuláři. Zpětně zasíláme čísla časopisů pouze v elektronické podobě ve formátu pdf.

2.6.     Poštovné a balné je u periodického tisku zasílaného v rámci ČR zdarma. Při zasílání periodik mimo ČR účtujeme jednorázový manipulační poplatek 500 Kč včetně DPH.

2.7.     Při objednání produktu určeného k nájmu ("Půjčování E-učebnic") zákazník v objednávce vyplní číslo své platební karty, ze kterého se dopředu zaplatí částka za nájem.  Po obdržení platby bude produkt v zákazníkově účtu aktivován. Doba nájmu si zákazník vybere před zaplacením a vždy se jedná o konkrétní počet dní.  

3.       Cena a platební podmínky

3.1.  Cena zboží je stanovena na objednávkovém formuláři vždy u každého produktu a zahrnuje DPH.

3.2.  Cenu zboží zaplatí zákazník WK na základě jemu vystavené faktury (daňového dokladu) obsahující předepsané účetní a daňové náležitosti, a to ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře.

3.3.  Jednotlivé slevy uvedené na stránkách WK se nesčítají. Např. pokud je publikace zlevněna o 50 %, sleva 15 % pro zákazníky ASPI se nepřičítá.

4.       Registrace, ochrana osobních údajů

4.1.  Zákazník si je vědom a souhlasí, že veškeré údaje potřebné k doručení a fakturaci objednaného zboží budou uchovány a zpracovány v elektronické podobě v abonentním a informačním systému společnosti WK.

4.2.  Registrací  je zákazník dále automaticky zařazen do služby EmailInfo. Odběr této služby si může zákazník odhlásit, čímž neruší svou registraci. Při registraci na webové stránce je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zákazník je dále povinen při jakékoliv změně své údaje uvedené v uživatelském účtu aktualizovat.

4.3.  WK se zavazuje nakládat s osobními údaji zákazníka v souladu s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem o zpracování osobních údajů  č. 110/2019 Sb. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů třetím osobám, WK se však zavazuje vždy dodržet platné právní předpisy, týkající se shromažďování a nakládání s osobními údaji zákazníků.

5.    Platnost smluvního vztahu, ukončení, reklamace

5.1. Smluvní ujednání o koupi mezi WK a zákazníkem ohledně zboží nabývá platnosti a účinnosti dnem uhrazení faktury zákazníkem po předchozím zaslání objednávky prostřednictvím webových stránek konkrétního portálu a uzavírá se na dobu určitou.

5.2. Smlouva končí uplynutím doby, na kterou je uzavřena.

5.3. Smlouvu je možné ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením.

5.4. Smlouvu je možné ukončit jednostrannou výpovědí ze strany poskytovatele služeb s 3měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začne běžet prvního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně.

5.5. V případě zániku zákazníka nebo v případě pravomocného prohlášení likvidace nebo insolvence je zákazník oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena WK.

5.6. V případě ukončení smlouvy zanikají práva k předmětu smlouvy a to ke dni účinnosti výpovědi nebo ukončením smlouvy. Poskytovatel je oprávněn v tomto případě uzavřít přístup zákazníka k předmětu plnění. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví.

5.7. Každá ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit a to však pouze z důvodů hrubého porušení závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

5.8. Zákazník je oprávněn reklamovat vady na zboží a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění e-mailem zaslaným na obchod@wolterskluwer.cz s tím, že WK má povinnost se oprávněnou reklamací zabývat a řešit ji v souladu s platnými právními předpisy poskytnutím nového zboží nebo vrácením kupní ceny za zboží.

5.9. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. O svém odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník informovat WK e-mailem zaslaným na obchod@wolterskluwer.cz. Pro tyto účely může zákazník použít Formulář pro odstoupení od smlouvy. Zboží musí být WK vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem na adresu distributora: BOOKNET s.r.o. - vratky, OSTRAVA LOGISTICS PARK, 17. listopadu 3/6204, 708 00 Ostrava – Poruba, přičemž náklady spojené s navrácením zboží nese v plné výši zákazník. Ve vrácené zásilce musí být uvedeno číslo objednávky.

5.10. Zpět lze přijmout pouze zboží nepoškozené a nepoužité. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí WK peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů po přijetí vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je WK od zákazníka přijal, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

5.11. Zákazník je oprávněn reklamovat nedodané číslo předplaceného periodika. V případě doručení oprávněné písemné reklamace po 40. dnu od předání daného čísla periodika do tisku zašle WK zákazníkovi náhradní výtisk pouze v elektronické podobě.

6.    Závěrečná ustanovení

6.1. Zákazník má povinnost WK sdělit změnu údajů na jeho straně a to bez zbytečného odkladu poté, kdy k nim došlo. V případě, že zákazník tuto změnu nesdělí, nenese WK žádnou odpovědnost za následky chybného doručování pošty včetně fakturace a z toho vyplývajících úroků z prodlení nebo změn smluvních podmínek. V tomto případě se považuje doručení za účinné uplynutím 10 dne uložení zásilky na poště.

6.2. Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy ČR zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory, které by mohly v souvislosti s touto smlouvou a její realizací vzniknout, budou řešit především vzájemnou přátelskou dohodou, smírně a pokud možno mimosoudně. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, je sjednána příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1.

6.3. WK má právo tyto VOP měnit nebo doplňovat, vždy je však povinen zákazníka, který má platně uzavřenou smlouvu, o této změně vyrozumět při současném stanovení lhůty, ve které může navrženou změnu odmítnout, případně může od uzavřené smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu. V případě, že zákazník tuto lhůtu nevyužije, platí VOP pro zákazníka ve změněné nebo doplněné verzi tak, jak jsou publikovány na webu WK.

6.4. V případě, že zákazník sdělí nebo zašle WK úpravu smlouvy nebo těchto VOP, WK bude považovat takový návrh změn, dodatků či odchylek pouze za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy nebo VOP. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy není WK projednáváním změn, dodatků nebo odchylek vázán a nenese ani žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení takového jednání, a to bez ohledu na jeho důvod.

Tyto VOP jsou platné od 1. ledna 2014.