Podmínky používání e-knih v aplikaci Smarteca

Tento dokument navazuje na Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství Wolters Kluwer, a. s. a upravuje podmínky používání elektronického obsahu koncovým uživatelům prostřednictvím aplikace Smarteca. Podmínky, které neurčuje přímo tento dokument, určují Všeobecné obchodní podmínky a platná legislativa ČR.

Uživatel instalací této aplikace do svého zařízení a jejím používáním akceptuje tyto podmínky.

1. Smarteca

Služba Smarteca umožňuje čtení elektronického obsahu vydavatelství Wolters Kluwer a. s. a jeho partnerů výhradně prostřednictvím aplikace Smarteca. Tato je dostupná na zařízeních splňujících technické požadavky uvedené na stránce vydavatelství. Uživatel souhlasem s těmito podmínkami a bere na vědomí, že na zařízeních, která nesplňují technické požadavky, a na kterých není možné nainstalovat aplikaci Smarteca, je elektronický obsah nepoužitelný.

2. Elektronický obsah

Elektronickým obsahem pro aplikaci Smarteca se rozumí jakýkoli digitální obsah označený názvem "Smarteca" na stránkách vydavatelství Wolters Kluwer - zejména e-knihy (ebook), e-časopisy (emagazine) apod. Elektronický obsah je možné zakoupit v elektronickém obchodě vydavatelství a uživateli bude zpřístupněn po úhradě prodejní ceny určeným způsobem.

Uživatel přistupuje k elektronickému obsahu přihlášením se do aplikace Smarteca prostřednictvím svých přihlašovacích údajů. Tyto získá registrací na stránkách elektronického obchodu vydavatelství Wolters Kluwer a jsou stejné pro vstup do aplikace Smarteca jakož i pro uživatelský účet na stránkách elektronického obchodu. Zakoupený elektronický obsah uvidí uživatel ve své Knihovně v aplikaci Smarteca. Uživatel má oprávnění používat elektronický obsah výlučně pro vlastní potřebu a nesmí jej dát k dispozici třetí straně.

3. Ochrana elektronického obsahu

Elektronický obsah vydavatelství Wolters Kluwer je chráněn autorským zákonem. Uživatel ho nesmí žádným způsobem šířit, půjčovat nebo jej prodávat jakékoli třetí straně, a to v celku ani žádnou jeho část.

Elektronický obsah je součástí aplikace Smarteca. Uživatel ho nesmí z aplikace extrahovat ani jinak vyřazovat z provozu ochranu zamezující jeho neoprávněnému šíření. Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje před použitím třetími osobami.

4. Změny služby

Vydavatelství Wolters Kluwer si vyhrazuje právo pozměnit, pozastavit nebo zrušit službu Smarteca nebo její součásti. V takovém případě nemá vydavatelství vůči uživateli žádné závazky.

5. Porušení podmínek uživatelům

Pokud uživatel jakýmkoli způsobem poruší tyto podmínky nebo nedodrží kteroukoli jejich část, budou mu jeho práva související s elektronickým obsahem ukončena bez upozornění a bez nároku na vrácení poplatků za elektronický obsah.

Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení těchto podmínek je povinen nahradit společnosti Wolters Kluwer, a. s. náhradu škody ve výši 100 násobku hodnoty ním zakoupeného obsahu, kromě případu, kdy Wolters Kluwer prokáže jinou výši náhrady škody.

6. Změna podmínek

Vydavatelství Wolters Kluwer si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto podmínky zveřejněním aktualizaci podmínek na svých stránkách. Uživatel s jejich aktualizovaným zněním souhlasí, pokud i nadále bude využívat aplikaci Smarteca.