Obchodní podmínky

1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

1.1. Předmětem Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava práv a povinností poskytovatele a zákazníka při poskytování zboží – fyzických produktů, zejména tištěných publikací (dále jednotlivě jen „Zboží“), a služeb, jako jsou webové služby, zpřístupňování elektronických publikací, webinářů, záznamů seminářů, možností vstupu na pořádané akce apod. (dále jednotlivě jen „Služba“; dále „Zboží“ a „Služba“ společně jen „Produkty“ či „Produkt“).

1.2. Poskytovatelem Produktů je společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem Praha 3, Strašnice, U Nákladového nádraží 3265/10, PSČ 130 00, IČO: 630 77 639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9659, e-mail: obchod@wolterskluwer.cz, telefon: 246 040 400 (dále jen „Poskytovatel“).

1.3. Poskytovatel výslovně sděluje, že VOP se nevztahují na aplikace Aspi.cz (www.aspi.cz) a Praetor (www.praetor-systems.cz), které mají samostatné Všeobecné obchodní podmínky dostupné na příslušných webových stránkách aplikace.

1.4. Zákazníkem se rozumí osoba poptávající, objednávající či užívající Produkty, popř. ve vztahu k webovým službám také neregistrovaný uživatel, registrovaný uživatel se základní registrací nebo registrovaný uživatel s placeným přístupem (dále také společně jen „Zákazník“).

2. Uzavření smlouvy

2.1. Smlouva se uzavírá v českém jazyce prostřednictvím webových stránek, tedy za použití komunikačních prostředků na dálku, přičemž tato komunikace nepodléhá žádným zvláštním nákladům; před uzavřením smlouvy může Zákazník zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat, zejména kontrolovat a měnit údaje, které uvedl. Uzavřením smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s těmito VOP. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím obchodního zástupce se práva a povinnosti řídí příslušnou smlouvou. Zákazník souhlasí s poskytnutím (i) údajů před uzavřením smlouvy, (ii) potvrzení o uzavření smlouvy a (iii) potvrzení o souhlasu se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v elektronické podobě.

2.2. Smlouva je uzavřena okamžikem souhlasu s těmito VOP a objednáním Produktu prostřednictvím objednávkového formuláře na stránce Produktu, resp. v případě Služby bez placeného přístupu vyjádřením souhlasu s VOP a zahájením užíváním takové Služby. Potvrzení o uzavření smlouvy, jehož přílohou jsou tyto VOP, obdrží Zákazník na e-mail bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, Poskytovatel však nevytváří a neukládá vyhotovení takové smlouvy, nemůže tak Zákazníkovi k ní umožnit přístup.

2.3. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny Produktu, není Poskytovatel povinen dodat Zákazníkovi Produkt za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o uzavření smlouvy podle těchto VOP, a je oprávněn od smlouvy odstoupit. Poskytovatel informuje Zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a případně také vrátí Zákazníkovi již uhrazenou cenu za Produkt.

2.4. Registrovanému uživateli se základní registrací poskytuje Poskytovatel možnost přístupu k obsahu, který pro registrovaného uživatele Poskytovatel určí. Registrovanému uživateli s placeným přístupem poskytuje Poskytovatel kromě volně veřejně přístupného obsahu taktéž placené Produkty, a to v dohodnutém rozsahu na základě objednávky Produktu nebo smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodního zástupce. Účet Zákazníka vzniklý na základě registrace lze smazat při doručení žádosti Zákazníka zaslané na adresu: zakaznicke@wolterskluwer.cz.

2.5. Informace o Produktech, včetně uvedení cen jednotlivých Produktů, poštovného, balného, jejich dodacích podmínek a hlavních vlastností jsou uvedeny na stránce každého jednotlivého Produktu. V případě digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu jsou na tomto místě uvedeny také informace o funkčnosti takového obsahu či služby, včetně technických ochranných opatření, stejně jako informace o fungování takového digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu společně s technickým a programovým vybavením (kompatibilita a interoperabilita), které jsou Poskytovateli známy. Pokud se v těchto VOP odkazuje na digitální obsah, uplatní se takové ustanovení také na služby digitálního obsahu.

2.6. V případě, kdy má být poskytována Služba, vyjma digitálního obsahu, žádá Zákazník o započetí poskytování této Služby ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v takovém případě nebude mít ve vztahu k těmto Službám právo na odstoupení od smlouvy, pokud již Služba byla v plném rozsahu poskytnuta, resp. v případě jejího poskytnutí v částečném rozsahu nemá právo na vrácení poměrné části sjednané ceny za Službu poskytnutou do okamžiku odstoupení od smlouvy.

2.7. V případě, kdy součástí Služby je dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, Zákazník výslovně žádá o započetí poskytování tohoto digitálního obsahu ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že takovém případě nebude mít ve vztahu k takovému digitálnímu obsahu právo na odstoupení od smlouvy.

3. Cena, objednání Produktů a platební podmínky

3.1. Cena za zřízení a poskytování placeného Produktu je vždy stanovena podle aktuálního ceníku Poskytovatele přístupného na stránkách Produktu či je uvedena ve webové prezentaci u příslušného Produktu. Uvedená cena je konečná, včetně případných nákladů a poplatků souvisejících s poskytnutím Produktu. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH), pokud u Produktu není uvedeno odlišně.

3.2. Produkt je možné objednat přímo na stránkách Produktu prostřednictvím objednávkového formuláře. V případě potřeby je možné kontaktovat zákaznické oddělení na e-mailové adrese zakaznicke@wolterskluwer.cz.

3.3. Splatnost ceny, okamžik zpřístupnění Produktu a způsob jeho zpřístupnění budou uvedeny na stránce produktu či v objednávkovém procesu. Poskytovatel odešle na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka daňový doklad nejpozději do 3 pracovních dnů od zaplacení ceny Produktu. Cena Produktu se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet Poskytovatele. Jednotlivé slevy na Produkty uvedené na webu Poskytovatele nebo v jeho propagačních materiálech se nesčítají.

3.4. Poskytovatel je oprávněn před datem ukončení poskytování Služby odeslat Zákazníkovi obchodní nabídku Službu nadále využívat včetně zálohové faktury. Zaplacením zálohové faktury Zákazník potvrzuje svůj zájem Službu využívat i nadále na stanovené období. Pokud Zákazník nechce Službu po datu ukončení poskytování nadále využívat, ohlásí tuto skutečnost Poskytovateli písemně na adresu zakaznicke@wolterskluwer.cz nebo poštou na adresu Poskytovatele. Poskytovatel poté ukončení potvrdí a poskytování Služby neprodlužuje.

3.5. V případě vstupu Zákazníka do likvidace nebo v případě pravomocného zjištění úpadku Zákazníka je Poskytovatel i Zákazník oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena druhé smluvní straně.

4. Autorský a digitální obsah

4.1. Veškerý obsah Produktů je chráněn autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Jakékoliv rozšiřování obsahu Produktů je zakázáno. Tisk nebo kopírování dokumentů lze provádět jen pro vlastní potřebu.

4.2. Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi anebo stanoviska (dále jen „názory“) uvedené v Produktech, včetně názorů uvedených v příspěvcích na webech Poskytovatele, vyjadřují pouze a výlučně názory jejich autorů. Tyto názory vychází z aktuálního stavu vědění a právní praxe ke dni tvorby příslušného Produktu a nemusí být aktuální ani přesné ke dni jejich zobrazení Zákazníkem, proto mohou sloužit jen jako jeden z vícero zdrojů poznání. Názory nejsou poskytováním právního, daňového či jiného poradenství a nezohledňují tak specifika konkrétního případu Zákazníka či třetí osoby. Za obsah názorů odpovídá pouze a výlučně jejich autor. Názory se poskytují jako informativní a právně nezávazné. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí zohledňujícího názor je Zákazník povinen konzultovat osobu oprávněnou poskytovat rady v příslušné oblasti. Názory jsou určeny výlučně pro interní potřeby Zákazníků a Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu anebo újmu jakéhokoliv charakteru vzniklou Zákazníkovi při postupu podle obsahu názoru autorů.

4.3. Jakýkoli poskytovaný digitální obsah je Zákazníkovi přístupný buď jednorázově, nebo po Zákazníkem zvolenou a zakoupenou dobu, o které je Zákazník informován v průběhu uzavírání Smlouvy.

4.4. Technické a programové vybavení, které je nutné pro užití digitálního obsahu, je uvedeno u konkrétního digitálního obsahu na webu Poskytovatele.

4.5. Při zakoupení poskytování digitálního obsahu může Poskytovatel před započetím jeho poskytování po Zákazníkovi žádat uzavření licenční smlouvy. V případě, že Zákazník tuto odmítne uzavřít, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.

5. Osobní údaje

5.1. S osobními údaji, které Zákazník poskytuje při sjednání Produktu, nakládá Poskytovatel v souladu se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů u Poskytovatele, které jsou k dispozici zde.

6. Zvláštní podmínky pro prodej Zboží, zejména tištěných publikací

6.1. Zboží je předáno dopravci do 2 pracovních dnů, u Zboží v předprodeji do 2 pracovních dnů od jeho naskladnění; termín naskladnění a expedice se může změnit. Zboží, které momentálně není skladem nebo je ve stavu "Předprodej" či "Připravujeme", je možné odebrat (odeslat) až po jeho naskladnění. Zda je Zboží skladem lze zjistit přímo na kartě zboží, kde se nachází dostupnost: "Skladem".

6.2. Při objednání periodického tisku se vždy jedná o kalendářní předplatné. Předplatné začíná doručením nejbližšího vydaného čísla a je ukončeno ke konci daného kalendářního roku. Konečná cena je fakturována při zpracování objednávky adekvátně k počtu realizovaných čísel do konce příslušného kalendářního roku, minimálně však na období 4 měsíců. Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, je předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně však na období 15 měsíců.

6.3. Při zasílání Zboží mimo ČR může být účtován manipulační poplatek, který bude uveden u konkrétního Zboží při jeho objednání.

6.4. Pokud je Poskytovatel podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání. Pokud je cena Zboží hrazena až při dodání, je dále Zákazník povinen cenu při dodání Zboží uhradit. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nebo pokud nebude při dodání uhrazena cena Zboží, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, jiným způsobem doručení, vrácením a skladováním Zboží, včetně balného, manipulačních poplatků a snížení hodnoty Zboží.

6.5. Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny za Zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím Zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.

6.6. Zboží je nutno zasílat zpět Poskytovateli, zejména v případě odstoupení od smlouvy nebo uplatnění práv z vad, vždy bez dobírky, v opačném případě nebude přijato.

7. Zvláštní podmínky pro poskytování Služby „Půjčování e-učebnic“

7.1. V rámci Služby „Půjčování e-učebnic“ bude přístup k vyžádanému obsahu aktivován v zákaznickém účtu po obdržení platby Poskytovatelem. Dobu trvání přístupu si Zákazník vybere před zaplacením a vždy se jedná o konkrétní počet dní.

8. Zvláštní podmínky pro Služby odborné poradny

8.1. Služba je aktuálně provozována na těchto webových aplikacích, které provozuje Poskytovatel:

8.2. Zákazník zasílá dotazy výhradně prostřednictvím online formuláře k tomu určeného na stránce příslušné webové aplikace. Při zadávání dotazu je potřeba vyplnit všechny položky. 

8.3. Poskytovatel má právo odmítnout neúplný či jinak nelogický nebo vadný dotaz, a dále dotaz, který bude svým charakterem překračovat rámec internetové poradny, například bude velmi obsáhlý nebo bude vyžadovat studium dokumentů.

8.4. Poskytovatel má právo dotazy anonymně zveřejnit na webových aplikacích, které provozuje.

9. Zvláštní podmínky pro Služby Update (dostupné na www.chytrepodcasty.cz)

9.1. Služba je poskytována na období vybrané Zákazníkem, typicky jako měsíční či roční předplatné. Předplatné počíná aktivací Produktu po obdržení platby Poskytovatelem a končí uplynutím sjednané doby trvání.

9.2. Předplatné může být hrazeno prostřednictvím platební karty nebo zálohových faktur. 

9.3. V případě platby předplatného prostřednictvím platební karty se uplatní následující pravidla:

 • Předplatné bude automaticky prodlužováno, pokud si Zákazník nezvolí jinak. U ročního předplatného bude Zákazník o automatickém prodloužení informován nejméně 1 měsíc před skončením předplatného. Zákazník je oprávněn zrušit automatické prodlužování kdykoli do konce příslušného období, na které bylo předplatné uhrazeno; v takovém případě bude Služba poskytována do konce takového období.
 • Poskytovatel je oprávněn provést blokaci příslušné částky na bankovním účtu Zákazníka, a to po provedení objednávky Služby zákazníkem. Pro účely zpracování plateb využívá Poskytovatel třetí strany, jež budou uvedeny objednávkovém procesu. V případě potřeby je Zákazník povinen aktualizovat své platební údaje. 

9.4. Při platbě předplatného prostřednictvím zálohové faktury se uplatní odst. 3.4 těchto VOP.

10. Zvláštní podmínky pro digitální obsah a služby

10.1. V případě, kdy dochází k poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu Zákazníkovi, který je spotřebitelem, to vše na základě úplatných smluv či smluv dle § 2389g odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uplatní se ustanovení tohoto čl. 10. Pokud však Zákazník není spotřebitelem, tato ustanovení se neuplatní a smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikovatelnosti § 2389g až 2389u Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se rovněž neuplatní v případech dle § 2389u odst. 1 Občanského zákoníku.

10.2. Pokud nebude u konkrétního digitálního obsahu či služby digitálního obsahu uvedeno odlišně, Poskytovatel neposkytuje aktualizace digitálního obsahu či služby digitálního obsahu. Pokud jsou tyto aktualizace poskytovány, je kupující povinen tyto aktualizace provést v přiměřené době, jinak nemá práva z vady vzniklé v důsledku neprovedené aktualizace.

10.3. Poskytovatel neodpovídá za vhodnost digitálního obsahu či služeb digitálního k obvyklému účelu, za soulad obsahu s obvyklými vlastnostmi, za dodávku příslušenství a pokyny k užití či za soulad se zkušební verzí nebo náhledem ve smyslu § 2389i odst. 2 Občanského zákoníku, pokud Poskytovatel Zákazníka na odlišnost této vlastnosti před uzavřením smlouvy zvláště upozornil a Zákazník s tímto při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

10.4. Poskytovatel je oprávněn digitální obsah a služby digitálního obsahu měnit, a to pro zachování funkčnosti takového obsahu a pro jeho další rozvoj.

10.5. Bez ohledu na ostatní ustanovení VOP či smlouvy Poskytovatel negarantuje plnou dostupnost Služby a je oprávněn v jakémkoli okamžiku pozastavit poskytování Služby či přístup ke Službě (i) za účelem provedení plánované či neplánované údržby, úpravy nebo aktualizace Služby, (ii) v případě dílčích problému programového vybavení Poskytovatele, včetně software užitého pro poskytování Služby, (iii) v případě poruch provozu sítě Internet, poruch elektrické sítě, poruch technické povahy na straně Zákazníka, poruch hardware jakož i jiných okolností technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran, (iv) za účelem minimalizace škody či prevence škody hrozící Službě nebo jakýmkoli zařízením a systémům, na nichž poskytování Služby závisí (dále jen „Povolené výpadky“). Poskytovatel vynaloží rozumné úsilí k tomu, aby trvání Povolených výpadů bylo co nejkratší, a to zejména rozložením zatížení jednotlivých serverů, provozem serverů v nezávislých lokalitách, vícenásobným připojením serverů k síti internet apod. Poskytovatel není povinen oznamovat Zákazníkovi jakékoli Povolené výpadky, vždy však vynaloží rozumné úsilí k tomu, aby Zákazníka informoval o jakémkoli předem známém Povoleném výpadku a aby dostupnost Služby byla dostatečná pro její komfortní užívání Zákazníkem. Nedostupnost Služby způsobená Povolenými výpadky se nepovažuje za vadu Služby. Poskytovatel tak neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služby Zákazníkem, způsobené Povolenými výpadky ani není povinen hradit jakoukoli újmu (škodu i nemajetkovou újmu) tímto způsobenou, včetně škody na datech Zákazníka.

11. Práva z vad

11.1. Zákazník je povinen právo z vadného plnění ve vztahu k Produktu uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. Zákazník je povinen výskyt vady oznámit na e-mailovou adresu Poskytovatele zakaznicke@wolterskluwer.cz. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy Poskytovatel obdržel e-mailovou zprávu od Zákazníka.

11.2. Vadou Produktu nejsou nepřesnost názoru dle odst. 4.2 těchto VOP ani nedostupnost Služby dle odst. 10.5 těchto VOP a v těchto případech tak Zákazník nemá práva z vad dle tohoto čl. 11 VOP.

11.3. V případě vad Produktu má zákazník následující práva:

 • Právo na bezplatnou opravu či řádné poskytnutí Produktu;
 • Právo na poskytnutí nového Produktu či výměnu jeho součástí, přičemž toto právo je možné uplatnit tehdy, je-li poskytnutí nového Produktu nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení, a dále tím, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka.
 • Právo na odstoupení od Smlouvy, pokud nelze Produkt bezplatně opravit či řádně poskytnout a není ani možné poskytnutí nového Produktu či výměna jeho součástí, za podmínek uvedených výše, a dále pokud má Produkt větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě či novém poskytnutí řádně užívat.
 • Právo na přiměřenou slevu, kterou může Zákazník požadovat i tehdy, pokud mu Poskytovatel nemůže bezplatně opravit či řádně poskytnout Produkt, poskytnout nový Produkt či vyměnit jeho součásti, jakož i v případě, kdy Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

11.4. Zákazník, který není spotřebitelem, může vytknout vadu, kterou měl Produkt v okamžiku jeho převzetí.

11.5. Zákazník, který je spotřebitelem, může vytknout vadu, která se v rozporu s povinností Poskytovatele na Produktu projeví v době dvou let od převzetí Produktu. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Produktu, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha Produktu nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

11.6. Reklamaci ze zákonné odpovědnosti za vady či ze záruky, včetně odstranění vady, vyřídí Poskytovatel do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

11.7. V případě poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu se bez ohledu na ustanovení odst. 11.3 až 11.5 těchto VOP uplatní následující pravidla:

 • pokud se vada projeví za trvání smlouvy, je na Poskytovateli, aby prokázal, že digitální obsah či služby digitálního obsahu byly poskytovány bez vad; to neplatí pokud Zákazník prokáže, že vadu způsobilo nevyhovující technické či programové vybavení nebo síťové připojení Zákazníka nezbytné pro jejich řádné fungování (dále jen „Digitální prostředí“), ačkoli byl Zákazník na jeho potřebu upozorněn; k ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího Digitálního prostředí, poskytne Zákazník nezbytnou součinnost, kdy v případě odmítnutí jejího poskytnutí není Poskytovatel povinen prokazovat, že digitální obsah či služby digitálního obsahu byly poskytovány bez vad;
 • Poskytovatel odpovídá také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu či služby digitálního obsahu s digitálním prostředím, které bylo provedeno Poskytovatelem nebo na jeho odpovědnost, popř. které provedl Zákazník v souladu s návodem poskytnutým Poskytovatelem;
 • Zákazník může vytknout vadu, které se u digitálního obsahu či digitální služby projeví nebo vyskytne za trvání závazku, resp. v případě jednorázového plnění do dvou let od zpřístupnění;
 • pokud má digitální obsah či služba digitálního obsahu vadu, může Zákazník požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné;
 • Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil Zákazníkovi značné obtíže;
 • Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel vadu neodstranil v přiměřené době nebo je z prohlášení Poskytovatele nebo okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka, pokud se vada projeví i po odstranění nebo pokud je vada podstatným porušením smlouvy;
 • přiměřená sleva dle předchozího bodu se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu či služby digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu či služby digitálního obsahu, které byly Zákazníkovi poskytnuty; pokud mají být digitální obsah či služba digitálního obsahu poskytovány po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byly poskytovány vadně; sleva náleží Zákazníkovi i v případě odstoupení od smlouvy;
 • Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada digitálního obsahu či služby digitálního obsahu nevýznamná.

11.8. V případě poskytování Zboží se bez ohledu na ustanovení odst. 11.3 až 11.5 těchto VOP uplatní následující pravidla:

 • Zákazník je oprávněn reklamovat nedodané číslo předplaceného periodika. V případě doručení oprávněné písemné reklamace po 40. dnu od předání daného čísla periodika do tisku zašle Poskytovatel Zákazníkovi náhradní výtisk pouze v elektronické podobě.

12. Trvání Smlouvy

12.1. Pokud je Smlouva uzavírána na stanovenou dobu a její účinnost nebyla prodloužena v souladu s těmito VOP, končí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena.

12.2. Smlouvu je možno ukončit dohodou, odstoupením a v případě smlouvy uzavřené na stanovenou dobu také výpovědí.

12.3. Smlouvu uzavřenou dobu neurčitou může každá ze smluvních stran vypovědět s 3měsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

12.4. V případě ukončení účinnosti Smlouvy uzavřené na stanovenou dobu zanikají práva Zákazníka k Produktu a Poskytovatel je oprávněn uzavřít přístup Zákazníka k Produktu, a to ke dni ukončení účinnosti smlouvy, pokud u Produktu není stanoveno odlišně.

12.5. Ukončením účinnosti této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví.

12.6. Každá ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

13. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

13.1. Pokud s Poskytovatelem za využití prostředků pro komunikaci na dálku nebo mimo obchodní prostory uzavřel smlouvu Zákazník v pozici spotřebitele, má Zákazník možnost bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit dle tohoto čl. 13 VOP, a to do 14 dnů:

 • ode dne převzetí Zboží;
 • ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí;
 • ode dne převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží;
 • ode dne uzavření smlouvy, je-li předmětem smlouvy poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, či poskytování Služby.

13.2. Podle odst. 13.1 VOP však Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že:

 • je poskytován digitální obsah na hmotném nosiči a byl porušen jeho původní obal;
 • jsou poskytovány Služby, které Poskytovatel před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy již v plném rozsahu poskytl;
 • je poskytován digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči.

13.3. Odstoupení od smlouvy dle tohoto čl. 13 VOP lze provést jakýmkoliv jednoznačným prohlášením doručeným Poskytovateli, zejména vyplněním poskytnutého formuláře pro odstoupení od smlouvy a jeho zasláním na e-mailovou adresu zakaznicke@wolterskluwer.cz. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy Poskytovatel obdržel e-mailovou zprávu od Zákazníka. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

13.4. Po odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb, uhradí Poskytovatel pouze část sjednané ceny za tyto Služby, které ještě nebyly poskytnuty do okamžiku odstoupení od smlouvy.

13.5. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. To neplatí při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb, s jejichž plněním započal Poskytovatel před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; v takovém případě Poskytovatel není povinen vrátit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Poskytovatel vrátí Zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.

13.6. V případě poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu se bez ohledu na výše uvedená ustanovení tohoto čl. 13, vedle ustanovení odkazujících na poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu, uplatní následující pravidla:

 • pokud je Poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu, může Zákazník od smlouvy odstoupit, nesplní-li Poskytovatel svou povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej Zákazník vyzval k plnění, nebo v dodatečné lhůtě dohodnuté stranami resp. bez dodatečné lhůty, pokud je z prohlášení Poskytovatele či okolností zřejmé, že Poskytovatel digitální obsah či služby digitálního obsahu neposkytne, nebo pokud současně z ujednání smluvních stran nebo okolností vyplývá, že plnění v určeném čase je nezbytné; to neplatí v případě, kdy je digitální obsah poskytován na hmotném nosiči;
 • pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, Poskytovatel může zabránit v dalším užívání digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu, a to zejména jejich znepřístupněním;
 • pokud Zákazník odstoupí od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej Poskytovateli na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu;
 • pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

13.7. V případě poskytování Zboží se bez ohledu na výše uvedená ustanovení tohoto čl. 13, vedle ustanovení odkazujících na poskytování Zboží, uplatní také následující pravidla:

 • Zboží musí být Poskytovateli vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Zákazníkem na adresu distributora: BOOKNET s.r.o. - vratky, OSTRAVA LOGISTICS PARK, 17. listopadu 3/6204, 708 00 Ostrava – Poruba, přičemž náklady spojené s navrácením Zboží nese v plné výši Zákazník. Ve vrácené zásilce musí být uvedeno číslo objednávky.
 • Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Poskytovatel není povinen Zákazníkovi uhradit jakýkoliv rozdíl v nákladech, spojený s dodáním Zboží, jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání.
 • Zpět lze přijmout pouze Zboží kompletní, nepoškozené, nepoužité a neznečištěné. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do 14 dnů po přijetí vráceného Zboží, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Zákazníka přijal, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
 • Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob či nedostupnosti Zboží. Poskytovatel bezodkladně informuje Zákazníka prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Zákazníkem.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Změna či zrušení závazku ze smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, stejně jako vedlejší ujednání, vyžadují písemnou formu. Za písemnou formu poskytovatel považuje i komunikaci přes rozhraní uživatelského účtu či zaslání zprávy prostřednictvím elektronické pošty.

14.2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat tyto VOP upravovat ceny Produktů. O veškerých takovýchto provedených změnách informuje Poskytovatel Zákazníka e-mailem, případně jiným dohodnutým způsobem, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Ve vztahu ke změnám VOP je Zákazník oprávněn uzavřenou smlouvu, pokud dosud nebyla splněna, vypovědět s účinností ke dni předcházejícímu den nabytí účinnosti nové verze VOP. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnami souhlasí.

14.3. Zákazník je oprávněn se obrátit se svými případnými stížnostmi spojenými s poskytováním Produktu na Poskytovatele, který je povinen tyto stížnosti vyřizovat především smírnou cestou, a Zákazník v pozici spotřebitele může také využít:

 • mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, ke kterému je v případě Smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 , IČO: 000 20 869, s internetovou adresou https://adr.coi.cz/cs;
 • platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr; a
 • podání stížnosti k České obchodní inspekci, která je orgánem dozoru nad činností Poskytovatele.

14.4. Zákazník má povinnost Poskytovateli sdělit změnu údajů na jeho straně, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy k nim došlo. V případě, že Zákazník tuto změnu nesdělí, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za následky chybného doručování pošty včetně fakturace a z toho vyplývajících úroků z prodlení nebo změn smluvních podmínek. V tomto případě se považuje doručení za účinné uplynutím 10 dne uložení zásilky na poště.

14.5. Smlouva se řídí platnými právními předpisy ČR zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory, které by mohly v souvislosti s touto smlouvou a její realizací vzniknout, budou řešit především vzájemnou přátelskou dohodou, smírně a pokud možno mimosoudně. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně a Zákazník není spotřebitelem, je sjednána příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1.

14.6. V případě, že některé ustanovení VOP je v rozporu s ustanovením Smlouvy, platí, že ustanovení Smlouvy mají přednost. Smluvní strany pro právní vztahy vyplývající ze smlouvy, pokud Zákazník není spotřebitelem, vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku, pokud jde o dodatečná práva související s odkazem na VOP.

14.7. Tyto VOP jsou účinné od 1. 11. 2023.Příloha – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem Praha 3, Strašnice, U nákladového nádraží 3265/10, PSČ 130 00, IČ 630 77 639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9659, e-mail: zakaznicke@wolterskluwer.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.