Podmínky používání e-knih

Podmínky používání elektronického obsahu v aplikaci WK eReader

Tento dokument navazuje na Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství Wolters Kluwer, a. s. a upravuje podmínky používání elektronického obsahu koncovým uživatelům prostřednictvím aplikace WK eReader. Podmínky, které neurčuje přímo tento dokument, určují Všeobecné obchodní podmínky a platná legislativa ČR.

Uživatel instalací této aplikace do svého zařízení a jejím používáním akceptuje tyto podmínky.

1. WK eReader

Služba WK eReader umožňuje čtení elektronického obsahu vydavatelství Wolters Kluwer a. s. a jeho partnerů výhradně prostřednictvím aplikace WK eReader. Tato je dostupná na zařízeních splňujících technické požadavky uvedené na stránce vydavatelství. Uživatel souhlasem s těmito podmínkami a bere na vědomí, že na zařízeních, která nesplňují technické požadavky, a na kterých není možné nainstalovat aplikaci WK eReader, je elektronický obsah nepoužitelný.

2. Elektronický obsah

Elektronickým obsahem pro WK eReader se rozumí jakýkoli digitální obsah označený názvem "WK eReader" na stránkách vydavatelství Wolters Kluwer - zejména e-knihy (ebook), e-časopisy (emagazine) apod. Elektronický obsah je možné zakoupit v elektronickém obchodě vydavatelství a uživateli bude zpřístupněn po úhradě prodejní ceny určeným způsobem.

Uživatel přistupuje k elektronickému obsahu přihlášením se do aplikace WK eReader prostřednictvím svých přihlašovacích údajů. Tyto získá registrací na stránkách elektronického obchodu vydavatelství Wolters Kluwer a jsou stejné pro vstup do aplikace WK eReader jakož i pro uživatelský účet na stránkách elektronického obchodu. Zakoupený elektronický obsah uvidí uživatel ve své Knihovně v aplikaci WK eReader. Uživatel má oprávnění používat elektronický obsah výlučně pro vlastní potřebu a nesmí jej dát k dispozici třetí straně.

3. Ochrana elektronického obsahu

Elektronický obsah vydavatelství Wolters Kluwer je chráněn autorským zákonem. Uživatel ho nesmí žádným způsobem šířit, půjčovat nebo jej prodávat jakékoli třetí straně, a to v celku ani žádnou jeho část.

Elektronický obsah je součástí aplikace WK eReader. Uživatel ho nesmí z aplikace extrahovat ani jinak vyřazovat z provozu ochranu zamezující jeho neoprávněnému šíření. Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje před použitím třetími osobami.

4. změny služby

Vydavatelství Wolters Kluwer si vyhrazuje právo pozměnit, pozastavit nebo zrušit službu WK eReader nebo její součásti. V takovém případě nemá vydavatelství vůči uživateli žádné závazky.

5. Porušení podmínek uživatelům

Pokud uživatel jakýmkoli způsobem poruší tyto podmínky nebo nedodrží kteroukoli jejich část, budou mu jeho práva související s elektronickým obsahem ukončena bez upozornění a bez nároku na vrácení poplatků za elektronický obsah.

Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení těchto podmínek je povinen nahradit společnosti Wolters Kluwer, a. s. náhradu škody ve výši 100 násobku hodnoty ním zakoupeného obsahu, kromě případu, kdy Wolters Kluwer prokáže jinou výši náhrady škody.

6. Změna podmínek

Vydavatelství Wolters Kluwer si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto podmínky zveřejněním aktualizaci podmínek na svých stránkách. Uživatel s jejich aktualizovaným zněním souhlasí, pokud i nadále bude využívat službu WK eReader.