Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
11/2014

Vazba
brožovaná

Počet stran
152

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7478-650-1

Ambicí komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale, a to především, předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají.

V publikaci naleznete výklad zákona, do kterého se promítají dlouholeté zkušenosti spoluautora z podnikatelské sféry a tedy z vyjednávání podnikových kolektivních smluv stejně jako kolektivních smluv vyššího stupně, a to jak z pohledu zaměstnavatele tak i zástupce zaměstnanců. Díky jeho současnému působení na Ministerstvu práce a sociálních věcí se všem odborovým funkcionářům usnadní postup při vyjednávání kolektivních smluv a v případě sporů především zrychlí celý proces při určování zprostředkovatelů a rozhodců tak, aby cíle, tj. uzavření kolektivní smlouvy, bylo dosaženo.

Věříme, že publikace bude dobrým pomocníkem i druhé smluvní straně, tj. zaměstnavatelům, kteří často, při černobílém pohledu vnímají kolektivní vyjednávání jako obrovskou přítěž, reminiscenci na dobu před rokem 1989 a nadměrné administrativní zatížení. Elementární povědomí o vyjednávání by mohlo pozměnit názor smluvních stran, které by se měly vnímat nikoli jako soupeři, ale jako partneři. Pokud k tomu přispěje tato publikace, budeme velmi rádi. Přejeme všem čtenářům jen smírná řešení a dobré partnerské vztahy na pracovištích.

O autorech

prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. § 1, § 20–33, komentář k přílohám č. 3 a 13
Mgr. Pavel Knebl § 1, § 6, § 7–19, přílohy

Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. (nar. 9.3.1939) je profesorem pracovního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci byl zaměstnán několik let v podnikové praxi a v letech 1968–1974 jako odborný asistent na Právnické fakultě UK. Poté do konce roku 1989 působil jako právník na Federálním ministerstvu paliv a energetiky a v letech 1990–1993 ve funkcích náměstka ministrů zdravotnictví a sociálních věcí, později zdravotnictví a 1997–1998 spravedlnosti. V letech 1994–2006 zastával funkci proděkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vedle své pedagogické a vědecké činnosti na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení je členem vědecké rady a oborové rady Právnické fakulty UK, členem redakčních rad AUC – Iuridica a Správní právo. Účastní se evropských a světových kongresů, konferencí a sympozií, pro něž zpracovává národní zprávy, a přednáší na zahraničních univerzitách SRN, Maďarsku, Rakousku a Švýcarsku. V letech 2001–2005 byl předsedou Expertní skupiny MPSV pro přípravu nového zákoníku práce. Je členem Grémia Jednoty českých právníků, členem správního výboru Mezinárodní společnosti a místopředsedou národní Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.
Ve vědecké práci se specializuje na obor práva sociálního zabezpečení. Pravidelně uveřejňuje články v tuzemských i zahraničních odborných časopisech a dalších publikacích (např. Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, Arbeit und Sozialpolitik). Je autorem či spoluautorem řady skript, učebnic a monografií, např. Právo sociálního zabezpečení (6. vydání C. H. Beck 2013) a Pracovní právo (6. vydání, C. H. Beck 2014). Kodifikace a dekodifikace soukromého práva v dnešním právním vývoji (Karolinum 1998), Slovník českého práva, I. A II. díl (Linde 1995, 1999, 2002), Zákoník práce a předpisy souvisící (Codex 1997, 1998, 1999, 2001), Soziale Sicherheit in Mitteleuropa (Orac Wien 2000), International Encyclopaedia of Social Security Law – Czech Republic (Kluwer 2001 a 2006), Arbeitsrecht und Sozialabgaben, Handbuch WIRO (C. H. Beck 2003).

Mgr. Pavel Knebl je absolventem Právnické fakulty UK v Praze působil téměř 30 let ve výrobní sféře (strojírenství, stavebnictví a služby), převážně v manažerských funkcích v oblasti personalistiky.
Od roku 2002 pracuje na MPSV v legislativní sekci, kde řídí oblast kolektivního vyjednávání a pracovní doby. Spolu se svým kolektivem se podílí na legislativních úpravách zákoníku práce, zákona o kolektivním vyjednávání a dalších relevantních předpisů. V předmětné oblasti publikuje, přednáší a aktivně se podílí na rozvoji sociálního dialogu v ČR.