Pro autory

POKYNY:
Příspěvky, které nebyly dosud publikovány v jiném periodiku, zasílejte redakci nejlépe ve formátu programu Microsoft Word (DOC nebo RTF), a to elektronickou poštou na adresu soukromepravo@wolterskluwer.cz nebo na adresu šéfredaktora alena.tulachova@wolterskluwer.com.

Formát zasílaných příspěvků by měl odpovídat řádkování 1, písmo Times New Roman, velikost 12. Citace a odkazy provádějte dle platných bibliografických norem.

K příspěvku jako povinnou přílohu připojte vždy

  • stručné shrnutí v českém a anglickém jazyce v rozsahu 500–1000 znaků včetně mezer
  • název přeložený do angličtiny
  • klíčová slova v angličtině (3-8)  

Uveďte dále informaci o profesním působení a připojte portrétní fotografii.

Podklady pro autorskou korekturu jsou autorům rozesílány výlučně elektronicky, rovněž korektury od autorů jsou redakci zasílány elektronickou formou. Redakce si vyhrazuje právo stylistických, jazykových a technických úprav příspěvků.