Státní zastupitelství

V prodeji - ihned k dispozici - počet čísel 3
Jak si mohu e-časopis přečíst?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Počet stran
60

Periodicita
4x ročně

Typ produktu
E-časopis

ISSN
1803-7631

Právnický recenzovaný časopis věnovaný Státnímu zastupitelství

vychází od roku 2003 a za tu dobu procházel určitým vývojem, pokud jde o obsah, strukturu, zaměření i personální otázky. Publikovány v něm jsou ovšem po celou dobu především odborné články vztahující se k činnosti státního zastupitelství a napomáhající v praxi činnosti státních zástupců.

KOMU JE ČASOPIS URČEN

Již z názvu je jasné, že jeho čtenáři jsou především státní zástupci, a to z celé soustavy státního zastupitelství (včetně asistentů a dalších pracovníků). Mezi odběrateli se ale najdou také odborníci, se kterými státní zástupci profesně spolupracují, to znamená soudci, policisté, pracovníci Probační a mediační služby, advokáti či představitelé akademické obce.

CHARAKTER PERIODIKA

Zveřejněné příspěvky pokrývají širokou oblast práva, a to jak v trestní, tak i netrestní oblasti. V každém vydání naleznou čtenáři rovněž zajímavou aktuální judikaturu a také významné kauzy z rozhodovací činnosti Nejvyššího státního zastupitelství. Cílem redakční rady je publikovat na stránkách časopisu Státní zastupitelství především odborné a praktické zkušenosti státních zástupců, které mohou být přínosem pro jejich každodenní aplikaci práva. Vítány jsou však i články polemické, kriticky hodnotící stav legislativy nebo organizaci práce, a názory jiných právnických profesí.

STRUKTURA ČASOPISU

V poslední době má „Státní zastupitelství" dosti pevnou strukturu. Po úvodníku (fejeton, editorial) následuje krátká anketa k aktuální otázce z oblasti státního zastupitelství a rozhovor se zajímavou právnickou osobností. První série článků je věnována hlavnímu tématu čísla. V polemice se střetnou vždy dva nositelé různých názorů na aktuální právní problém. Po dalších sérii odborných článků následují již zmíněné rubriky přinášející zajímavosti z rozhodovací činnosti Nejvyššího státního zastupitelství a z judikatury. V informacích se redakce nevyhýbá ani zajímavostem ze života státních zastupitelství, které se nemusí nutně týkat jejich profesní činnosti. Po recenzích a čítárně (aktuálnímu přehledu pro státní zástupce zajímavých článků z různých právnických periodik) se jako poslední objevuje rubrika retro, připomínající (pro pobavení i poučení) vývoj naší prokuratury v minulém století.

REDAKČNÍ RADA

 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D., prokurátor Generální prokuratory SR
 • prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., soudce Ústavního soudu
 • prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., soudce Nejvyššího správního soudu, člen katedry teorie práva PrF UK
 • JUDr. Ivo Kouřil, soudce Nejvyššího soudu ČR
 • prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., poradce pro judikaturu Nejvyššího soudu
 • prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vedoucí katedry politologie a sociologie PrF UK
 • JUDr. Jiří Machourek, advokát
 • JUDr. Jan Lata, Ph.D., státní zástupce NSZ ČR
 • JUDr. Petr Poledník, advokát
 • prof. JUDr. Jan Musil, CSc., soudce Ústavního soudu ČR
 • JUDr. František Púry, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR
 • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., ředitel analytického a legislativního odboru NSZ ČR
 • JUDr. Igor Stříž, první náměstek nejvyššího státního zástupce NSZ ČR
 • doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (j.h)
 • JUDr. Ondřej Šťastný (j.h.)
 • Mgr. Jan Záruba, ředitel odboru veřejné žaloby v netrestních věcech NSZ ČR
 • PhDr. Mgr. Marie Novotná, šéfredaktorka Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Mgr. Eliška Votýpková, tajemnice, NSZ ČR

INFORMACE PRO AUTORY

Zaslané odborné příspěvky jsou recenzovány členy redakční rady, která rozhodne o jejich publikaci.

Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Výběr článků v rámci recenzního řízení se řídí pravidly Metodiky 2017+.

Příspěvky do časopisu Státní zastupitelství jsou přijímány v elektronické podobě na adrese evotypkova@nsz.brn.justice.cz 

Délka příspěvku by neměla přesáhnout 40 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou. Doporučujeme užít písmo Times New Roman velikosti 12 a řádkování 1.

Autor s předáním díla dodá fotografii a anotaci (několik vět) v českém a v cizím jazyce, která bude zveřejněna na webových stránkách nakladatelství Na žádost autora zajistí přeložení anotace redakce. Dále autor uvede své působiště a emailovou adresu.

Autorům publikujícím v nakladatelství poprvé bude zaslána k podpisu licenční smlouva a dále k vyplnění formulář pro zasílání honoráře. Ten bude autorovi vyplacen do třiceti dnů po uveřejnění článku v časopise.

Za správnost údajů uvedených v článcích odpovídají jejich autoři. Jakékoliv šíření je možné jen se souhlasem vydavatele. Autoři souhlasí s uveřejněním svého příspěvku v elektronickém systému ASPI.

Informace pro čtenáře a předplatitele:

Časpis Státní zastpitelství vychází od roku 2023 v digitální podobě dostupné v aplikaci Smarteca. Předplatitelé časopisu obdrží e-mail s heslem k přístupu do aplikace.

Archiv časopisu obsahující čísla časopisu od roku 2004 je dostupný v ASPI. Pokud nejste uživatelem ASPI, kontaktujte nás na adrese http:/archiv.wolterskluwer.cz. Archiv vám zpřístupníme.