Trestní právo


Vydavatel

Počet stran
34

Periodicita
čtvrtletník

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
1211-2860

Právnický recenzovaný časopis věnovaný trestnímu právu

vychází od roku 1997 a po celých těchto už téměř šestnáct let prokazoval vysokou stabilitu, co se týče, obsahu, kvality, grafického vzhledu, autorského okruhu i složení redakční rady. Zabývá se především trestněprávní problematikou a souvisejícími obory.

KOMU JE ČASOPIS URČEN

Titul je určen především advokátům, soudcům, státním zástupců, policistům a dalším orgánům působícím v trestním řízení, ale mezi jeho odběrateli lze nalézt i pracovníky státní správy a samosprávy a podobně a samozřejmě rovněž členy akademických sborů právnických fakult nebo Policejní akademie.

CHARAKTERISTIKA PERIODIKA

Jedná se, pokud jde o tradici i kvalitu, v tuzemských podmínkách o ojedinělé periodikum vytvářené špičkovými odborníky v oblasti trestního práva, kteří tvoří jak redakční radu časopisu, tak okruh jeho autorů. Jeho obsah tvoří jak články na vysoké teoretické úrovni, tak materiály přinášející návody pro praktický postup v některých otázkách trestního řízení.

STRUKTURA ČASOPISU

K pravidelným rubrikám patří aktuální komentář, reagující na okamžité podněty z této oblasti, „téma čísla", rovněž reagující na aktuální problém, ovšem již ve formě vysoce odborného článku, problémy a analýzy, kde najdeme rozbory nových právních předpisů a články k nosným tématům z oblasti trestního práva. Rubrika „ze zahraničí" přináší například informace o vývoji trestního práva v zemích Evropské unie a jeho dopadu na naši legislativu, rozbory přístupu Evropského soudu pro lidská práva k vybraným problémům nebo komparace řešení některých zákonů u nás a nejbližších sousedů. Konečně rubrika „pohled odjinud" přináší názory „zvenčí" trestního práva. Kromě toho jednotlivá vydání přinášejí řadu stručných informací, recenzí a podobně.

Od roku 2006 je součástí každého čísla i výběr rozhodnutí českých soudů ve věcech trestních, takzvaná „malá" trestní sbírka, připravovaná soudci Nejvyššího soudu.

Články jsou recenzovány členy redakční rady.
 

REDAKČNÍ RADA:

JUDr. Pavel Kučera, advokát, předseda
JUDr. Antonín Draštík, soudce Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Josef Doucha, advokát
JUDr. Karel Hasch, soudce Nejvyššího soudu ČR
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., děkan Fakulty práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., advokát
DOc. JUDr. František Novotný, CSc., Policejní akademie ČR v Praze
JUDr. Stanislav Rizman, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Jiří Teryngel, advokát
Doc. JUDr. Pavel Vantuch, advokát


INFORMACE PRO AUTORY

Zaslané odborné příspěvky jsou posuzivány členy redakční rady, která rozhodne o jejich publikaci.

Příspěvky do časopisu Trestní právo jsou přijímány v elektronické podobě na adrese sprongl@wolterskluwer.cz.

Délka příspěvku by neměla přesáhnout 40 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou. Doporučujeme užít písmo Times New Roman velikosti 12 a řádkování 1.

Autor s předáním díla dodá anotaci (několik vět) v českém jazyce, která bude zveřejněna na webových stránkách nakladatelství. Dále autor uvede své působiště a emailovou adresu.

Autorům publikujícím v nakladatelství poprvé bude zaslána k podpisu licenční smlouva a dále k vyplnění formulář pro zasílání honoráře. Ten bude autorovi vyplacen do třiceti dnů po uveřejnění článku v časopise.

Za správnost údajů uvedených v článcích odpovídají jejich autoři. Přetisk a jakékoliv šíření je možné jen se souhlasem vydavatele. Autoři souhlasí s uveřejněním svého příspěvku v elektronickém systému ASPI.

VYDAVATEL: Wolters Kluwer ČR, a. s. 


Informace pro nové předplatitele:

Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Konečná cena bude fakturovaná zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátně k počtu realizovaných čísel do konce příslušného kalendářního roku.