Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (2012)

Ke stažení


Datum vydání
1/2012

Typ produktu
ASPI

Publikace je zařazena pouze do ASPI knihovny – právní obor Občanské právo hmotné a procesní

Pro více informací o aktuální nabídce ASPI kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Důležitým právním nástrojem v oblasti mezinárodního obchodního styku je již více jak třicet let Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která byla přijata ve Vídni v roce 1980. Tato Úmluva představuje moderní jednotný právní rámec, kterým se řídí kupní smlouvy uzavírané mezi osobami, jejichž místa, resp. sídla podnikání se nacházejí v různých státech. Má vést k harmonizaci mezinárodního obchodního práva, a podpořit tak právní jistotu účastníků přeshraničních obchodních vztahů. Úmluva má v současnosti přes osmdesát členských států, včetně České republiky, jejichž právní řády často vycházejí z odlišných právních kultur a tradic. Je proto nutné zajistit, aby Úmluva byla jednotným způsobem vykládána a používána.

Nakladatelství Wolters Kluwer ve spolupráci s Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) připravilo jedinečnou českou jazykovou verzi původního anglického textu Výběru judikatury týkající se Úmluvy, který vydala Komise v roce 2012 („UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods“). Jeho účelem je jasným, výstižným a objektivním způsobem poskytnout informace důležité z hlediska výkladu Úmluvy. Okomentovaný Výběr soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů může být vodítkem soudců a rozhodců při řešení určitého sporu, ale také pomocným nástrojem právníků či samotných stran při přípravě konkrétní smlouvy. Může rovněž posloužit při výuce a jako dobrý studijní materiál. Výběr má odrážet vývoj judikatury, a proto je Komise zavázána k vydávání jeho pravidelných aktualizací. „Výběr“ z roku 2012 je již druhou revizí, která byla doplněna o stovky nových případů.

Český překlad Výběru z roku 2012 byl vytvořen pod odborným vedením JUDr. Zbyška Kordače, LL.M. et LL.M., který působí jako of counsel advokátní kanceláře Weinhold Legal se zaměřením na mezinárodní právo soukromé a rozhodčí řízení. Zbyšek Kordač je rozhodcem zapsaným u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a Vídeňského centra pro mezinárodní arbitráž (VIAC). Opakovaně též reprezentoval Českou republiku v pracovní skupině Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo zaměřené na rozhodčí řízení a mediaci.

Česká verze plně odpovídá anglickému originálu, a to jak po stránce obsahové, tak z hlediska systematického.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.