Novinka

Legal Issues of Digitalisation, Robotization and Cyber Security in the Light of EU Law

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Autor

Typ publikace
monografie

Datum vydání
6/2024

Typ produktu
E-kniha

Formát

Kniha se zaměřuje na klíčové problémy velice specifické oblasti regulace v rámci práva EU, odrážející tu skutečnost, že nesmírně rychlý a dynamický vývoj moderních technologií a bezprecedentní stupeň jejích začlenění do každodenního života všech radikálně mění dosavadní modus vivendi ve společnosti. Jedná se o nově se rodící odvětví práva EU, které právě teď získává své základní obrysy. Dokonce samotný název není prozatím ustálený, lze se setkat s takovými označeními jako kybernetické právo, právo informačních technologií, digitální právo, právo moderních technologií atd.

Globální rozšíření moderních technologií a jejích obrovské zasahování do všech stránek každodenního života je doprovázeno řadou negativních jevů, takových jako ohrožení soukromí a kybernetické bezpečnosti anebo zásahů do oblasti lidských práv. Monografie se zaměřuje na analýzu nejdůležitějších a nejpalčivějších otázek procesu digitalizace, robotizace a kybernetické bezpečnosti a přináší návrhy de lege ferenda co se týče optimálních cest právní regulace a eliminace možných negativních dopadů zmíněného procesu. Kniha se soustřeďuje zejména na hlavní směry právní úpravy v takových oblastech jako obchodování po internetu (e-commerce), použití umělé inteligence, soutěžní právo v digitální ekonomice, ochrana spotřebitelé v on-line světě, kybernetická bezpečnost a další relevantní problémy, jež souvisejí se začleňováním moderních technologií do každodenního života všech.

Kniha ve formě kolektivní monografií byla vypracována v rámci Jean Monnet Network, sítě výzkumníků z 5 předních evropských univerzit (Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Heidelberg, Tallinn University of Technology, Univerzita Komenského v Bratislavě a Taras Schevchenko University v Kyjevě) a se zapojením dalších významných evropských výzkumných institucí.

Předmluvu k této publikaci napsal soudce Soudního dvora EU Jan Passer.

Monografie tvoří hlavní výstup z grantového projektu s názvem „The EU and the Challenges of Modern Society (legal issues of digitalization, robotisation, cyber sacurity and prevention of hybrid threats)“, vydáno za podpory ERASMUS+ programu Evropské unie.

            Kniha je vydána ve spolupráci dvou nakladatelství: Kluwer Law International B.V. (Alpheen aan den Rijn) a Wolters Kluwer CZ (Praha).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

This book is focused on the key issues of the very specific field of EU law regulation reflecting the fact that currently extremely rapid and dynamic development of modern technologies and the unprecedented degree of their integration into the everyday life of every person are radically changing the previous modus vivendi in the society. This is a new born branch of law that just now is gaining its basic outlines. Even its name itself is not stable, we can meet with different names such as: Cybernet law, Information technologies law, Digital Law, Modern technologies law, Cyberspace law, etc. This book is dealing with the different key aspects of this new branch.

The global spread and usage of modern technologies and their huge interference into each aspect of everyday life is accompanied by a number of negative trends such, as threats to privacy and cyber security or interference into the field of human rights. The monograph focuses on the analysis of the most important and thorny legal issues of the process digitalisation, robotization and providing of cyber security and it brings the proposals de lege ferenda concerning the optimal ways of legal regulation and the elimination of eventual negative impacts of the mentioned process.

Especially it is dedicated to the main directions of legal regulation in such fields as: e-commerce, usage of Artificial Intelligence, competition law in a digital economy, consumer protection in the on-line world, cyber security and other related issues connected with the integration of the modern technologies in the everyday life of every person.

The book in a form of a collective monograph was prepared in the framework of Jean Monnet Network with the involvement of researchers from the leading European Universities (Heidelberg University, Palacký University in Olomouc, Tallinn University of Technology, Comenius University in Bratislava and Shevchenko University in Kyiv) and other research institutions.

The preface to this publication was written by the Judge of the Court of Justice of the European Union Jan Passer.

The book creates a main output from the research project with the title “The EU and the Challenges of Modern Society (legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats)” granted by the EACEA in the category of Jean Monnet network. With the support of the Erasmus + Programme of the European Union.

The book was published in cooperation of two Publishers, Kluwer Law International B.V. (Alpheen aan den Rijn) and Wolters Kluwer CZ (Prague).