Novinka

Lex Covid (č. 191/2020 Sb.) - komentář


Typ produktu
Software

První komentář tzv. lex Covid (zákona č. 191/2020 Sb.) je nyní k dispozici v ASPI v rámci předplatného 2020.

Pandemie způsobená novým typem viru SARS CoV-2 významně zasáhla do probíhajících civilních, trestních i správních řízení a v nich běžících lhůt, mnoho fyzických a právnických osob postavila před hrozbu insolvence či exekuce a znemožnila jim plnit jejich závazky.

Zákonodárce na tento stav reagoval přijetím zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Zákon tak dopadá nejen na celou oblast justice, ale dotýká se i obchodních vztahů.

První komentář k tomuto zákonu

 • přehledně uvádí, která nařízení vlády se dotknou prominutí lhůt podle zákona č. 191/2020 Sb. jako lex specialis k občanskému soudnímu řádu, trestnímu řádu, soudnímu řádu správnímu, exekučnímu řádu, insolvenčnímu zákonu a dalším, a která nikoli,
 • reaguje na usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20 a na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. 14 A 41/2020,
 • názorně vysvětluje, jak mají být počítány lhůty v jednotlivých typech soudních řízení a ve výkonu rozhodnutí,
 • vyjasňuje pravidla fungování právnických osob v době, kdy nemohou zasedat jejich orgány ani být voleni noví členové,
 • vykládá podmínky pro zmírnění sankcí za prodlení s plněním závazků,
 • komentuje výjimky v postupu soudních exekutorů,
 • vysvětluje pravidla mimořádného moratoria pro podnikatele, kteří se v důsledku epidemie octli na pokraji insolvence.

 
Autory jednotlivých ustanovení zákona jsou:

 • JUDr. Antonín Draštík – předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu (§ 7)
 • JUDr. Tomáš Durdík – soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu (§ 9)
 • JUDr. Anežka Janoušková – vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1, § 5, § 11, § 13, § 17, § 36)
 • JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního soudu (§ 2, § 6, § 10)
 • prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. – soudce Nejvyššího správního soudu (§ 3)
 • Mgr. Ondřej Lebl – oddělení trestněprávní legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 8)
 • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. – katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (§ 29 až 31)
 • prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. – katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (§ 18 až 22)
 • JUDr. Ing. Martin Štika – soudní exekutor v Hradci Králové (§ 4, § 23 až 28, § 34, § 35)
 • Mgr. Ondřej Zezulka – oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 12 až 16, § 32, § 33, § 36)

Pokud nemáte uzavřené předplatné ASPI ve verzi 2020 a máte o komentář zájem, domluvte se s vaším obchodním zástupcem.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.