Novinka

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu


Vydavatel

Typ publikace
právo prakticky

Datum vydání
9/2019

Vazba
brožovaná

Počet stran
228

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-7598-551-4

ISBN
978-80-7598-552-1

Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, a to jak u odborníků, tak u laické veřejnosti, není tomuto tématu přes jeho nepopiratelnou závažnost věnována v odborné literatuře dostatečná samostatná pozornost. Proto vznikla tato publikace, která se podrobněji věnuje jedné z jeho částí, a to zajišťování nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a zajišťování náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu.

Právní stav publikace je k 1. 9. 2019.

Publikace je logicky rozdělena do deseti částí, které na sebe postupně navazují, od obecného ke konkrétnímu. Výklad je doplněn o četné příklady z praxe a rovněž o judikaturu vztahující se k danému tématu.

Poslední, desátou část publikace tvoří autorkou vypracované vzory:

  • Usnesení o zajištění výnosu z trestné činnosti – usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu
  • Usnesení o zajištění nástroje trestné činnosti – usnesení podle § 79aodst. 1 trestního řádu
  • Usnesení o zajištění náhradní hodnoty za výnos z trestné činnosti – usnesení podle § 79g odst. 1 trestního řádu ve spojení s § 79a odst. 1 trestního řádu
  • Usnesení o zajištění náhradní hodnoty – movité věci nalezené během domovní prohlídky v 96hodinové lhůtě – usnesení podle § 79g odst. 1 trestního řádu ve spojení s § 79a odst. 1 trestního řádu, ve spojení s § 79c odst. 5 trestního řádu
  • Usnesení o změně důvodu zajištění – z důkazu na náhradní hodnotu – usnesení podle § 77b odst. 3 trestního řádu ve spojení s § 79g odst. 1 trestního řádu a s § 79a odst. 1 trestního řádu
  • Usnesení o změně důvodu zajištění – z výnosu na nárok poškozeného na náhradu škody – usnesení podle § 77b odst. 3 trestního řádu ve spojení s § 47 odst. 1 trestního řádu
  • Usnesení o zajištění nároku poškozeného na majetku obviněného – usnesení podle § 47 trestního řádu
  • Usnesení o zajištění výkonu peněžitého trestu – usnesení podle § 344a trestního řádu
  • Usnesení o zajištění výkonu trestu propadnutí majetku – usnesení podle § 347 trestního řádu

Kniha je ideální studijní i praktickou pomůckou zejména pro právní čekatele u státních zastupitelství, justiční čekatele a advokátní koncipienty, ale i pro policejní orgány, státní zástupce a soudce a ostatní právnickou veřejnost. Je vhodná i pro studenty právnických fakult.

Z recenze JUDr. Petra Jiráta:

 „Tato kniha významným způsobem vyplňuje mezeru v odborné právnické literatuře na téma zajišťování majetku v trestním řízení, přičemž se zaměřuje na nejčastější způsoby zajišťování majetku, tj. zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti včetně tzv. náhradní hodnoty.

Velmi oceňuji, že autorka v jednotlivých kapitolách na konkrétních příkladech vysvětluje možné scénáře a alternativy, s nimiž se v praxi orgány činné v trestním řízení při zajišťování majetku střetávají. Zároveň nastiňuje i jejich řešení podložené její praxí státní zástupkyně specializující se na hospodářskou trestnou činnost a zajišťování majetku v trestním řízení.“

Z recenze Mgr. Lenky Trešlové:

„Praktický přínos publikace lze spatřovat zejména v tom, že v ní autorka podrobně rozebírá požadavky na formální a obsahové náležitosti jednotlivých rozhodnutí, přičemž součástí publikace jsou i jejich písemné vzory, což praktici bezesporu velmi přivítají. Stranou nezůstává ani otázka doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm, jakož i opravných prostředků a orgánů příslušných o nich rozhodovat, což jsou otázky, ve kterých se v praxi mnohdy chybuje.

Sympatické na publikaci je především to, že je psána velmi srozumitelným jazykem přístupným i osobám, které se v praxi zajištění věnují pouze okrajově a nejedná se pro ně o běžnou agendu.“

Celé recenze si můžete přečíst v přiložených souborech pdf.